Закон о фильмовой индустрии

Закон о фильмовой индустрии
страница: 1

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 

ЗАКОН ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Обн. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.


Чл. 2. (1) Филмова индустрия по смисъла на закона е производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.

(2) Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение.


Чл. 3. (1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия цели:

1. утвърждаване на филмовото творчество като важна област на националната култура;

2. стимулиране на производството, разпространението, промоцията и показа на националната филмова продукция;

3. поощряване създаването и разпространението на високохудожествени произведения на филмовото творчество;

4. защита и съхраняване на филмовото творчество като част от европейското и световното културно наследство.

(2) Приоритети на държавната политика във филмовата индустрия са:

1. правото на обществен достъп до разнообразни форми на филмовото творчество;

2. защита на правата и интересите на зрителите;

3. подкрепа на нови таланти и млади автори;

4. представяне на българското кино в страната и в чужбина;

5. създаване на условия за работа на чуждестранни филмови продукции на територията на страната.

(3) Принципите, на които се подчинява държавното подпомагане в областта на филмовата индустрия, са:

1. защита на правото на свободно изразяване на авторите;

2. равнопоставеност на творците и организациите, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия;

3. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовото творчество.


Чл. 4. Държавното подпомагане по този закон се осъществява в сътрудничество с професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.


Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", е администрация към министъра на културата и туризма - юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.


Чл. 6. (1) Агенцията:

1. подпомага създаването, разпространението и показа на български филми в страната и в чужбина;

2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

3. води регистъра по този закон;

4. осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;

5. осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;

6. организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;

7. извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показа на филми и ги прави публично достояние;

8. посредничи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

9. съдейства за защитата на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;

10. упражнява продуцентските права върху българските филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;

11. подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;

12. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на закона или възложени от министъра на културата и туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и туризма.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© 2004-2005 Рила Ру   Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100