Закон о страховании

Закон о страховании

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Обнародван, ДВ, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., в сила от 1 януари 1997 г., изм., бр. 1 от 3 януари 1997 г., в сила от 3 януари 1997 г., бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г., изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г., в сила от 1 януари 1998 г., доп., бр. 52 от 1998 г., бр. 93 от 1998 г., изм. и доп., бр. 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 от 2000 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 107 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 85 от 28 септември 2004 г.


Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (Изм-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Този закон урежда правното положение на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти държавния надзор върху застраховането и задължителното застраховане.


Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства.

(2) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Презастраховането е дейност по прехвърляне на рискове, поети от застраховател, срещу заплащане на презастрахователна премия. В този случай в отношенията със застрахованите лица отговорността за изплащане на обезщетения и парични суми се носи от застрахователя. За застрахователите, чийто предмет на дейност включва само презастраховане-презастрахователи, глави шеста, седма, осма, девета, единадесета и дванадесета не се прилагат, доколкото със закон не е предвидено друго.

(3) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Когато по застраховката е сключен презастрахователен договор и със съгласието на застрахования и на презастрахователя, презастрахователят може да заплати обезщетението на застрахования при настъпване на застрахователно събитие. Застрахователят отговаря солидарно.


Чл. 2а. (Нов-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) (1) Застрахователите, получили разрешение по раздел II, буква "А", т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, могат да предоставят на лицата, в полза на които е сключена застраховката за помощ при пътуване, непосредствена помощ в натура заедно със или вместо парично обезщетение при условията, посочени в застрахователния договор.

(2) Помощта в натура може да се предоставя чрез оборудване на застрахователя или от персонал, нает от него за тази цел.

(3) Помощта при пътуване не покрива поправка, ремонт, гаранционно обслужване след продажба или обикновено посредничество за намиране и предоставяне на помощ.


Чл. 2б. (Нов-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) (1) Не подлежи на държавен надзор върху застраховането дейността по предоставяне на помощ при пътуване, която не се осъществява от застрахователи и която се състои в предоставяне на следните услуги от физически или юридически лица при пътнотранспортно произшествие или авария на моторно превозно средство на територията на Република България:

1. поправка на моторно превозно средство на място с персонал и екипировка на лицето, което предоставя услугата;

2. транспортиране на моторното превозно средство до най-близкото или най-подходящото място за поправка със или без транспортиране на шофьора и пътниците до най-близкото място, откъдето те да продължат пътуването си с друг превоз, или

3. транспортиране на моторното превозно средство със или без шофьора и пътниците до дома им, до точката на отпътуване или до предвиденото местоназначение в границите на Република България.

(2) Не подлежи на държавен надзор върху застраховането предоставянето на услугите по ал. 1, т. 1 и 2 от организация с нестопанска цел на автомобилисти, в която членува лицето, което получава услугата, когато произшествието или аварията на моторното превозно средство са настъпили в чужбина и услугите се предоставят от подобна чуждестранна организация при представяне на членска карта и без специално възнаграждение.


Чл. 3. (1) Застраховането е доброволно.

(2) Задължително застраховане може да се предвиди със закон или международен договор.

(3) Застраховател, който извършва задължително застраховане, не може да откаже сключване на договор по задължителна застраховка, която осъществява.


Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) Застраховател може да бъде акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застраховател чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане.

(2) Застрахователят не може да осъществява друга търговска дейност, включително охранителна.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Рекламни материали и други белези, индикиращи взаимоотношения между застрахователя и застрахованите лица, не могат да се поставят върху застрахованото движимо или недвижимо имущество.


Чл. 5. (1) Имущество, намиращо се на територията на Република България, и лице с местожителство или седалище на територията на Република България се застраховат само при застраховател, получил разрешение по този закон.

(2) Българско юридическо лице, извършващо дейност в чужбина, и български гражданин с местопребиваване в чужбина се застраховат при застраховател, получил разрешение по този закон, ако местният закон не ги задължава друго.


Чл. 6. (1) Предметът на дейност на застрахователя е:

1. застраховане;

2. презастраховане;

3. застраховане и презастраховане.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 88 от 1999 г.) В устава на застрахователя се определят предметът на дейността и видовете застраховки съгласно приложение № 1.

(3) Застраховател, който извършва застраховки по живот и срещу злополука, не може да извършва други застраховки. Застраховател, който извършва имуществени застраховки, не може да извършва застраховки по живот.


Чл. 7. (Изм.-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) (1) Застрахователят, както и всяко лице, което работи за застраховател, в това число застрахователните брокери и агенти и техните служители, са длъжни да пазят в тайна сведенията, които са им станали известни във връзка със сключването и изпълнението на застрахователното правоотношение и да не се ползват от тези сведения за други цели освен за упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по това правоотношение.

(2) Членовете на управителните и на надзорните органи на застрахователя и неговите служители се запознават писмено и срещу подпис със задълженията по ал. 1 при постъпване на съответната длъжност или служба. Изречение първо се прилага и за членовете на управителните, надзорните органи, неограничено отговорните съдружници и служителите на застрахователните брокери, както и за застрахователните брокери-еднолични търговци. Застрахователните агенти и другите лица, които застрахователят наема във връзка с осъществяването на дейността си, се запознават писмено и срещу подпис със задълженията по ал. 1 при сключване на договора, с който се уреждат отношенията им със застрахователя. Застрахователните агенти-юридически лица и еднолични търговци, са длъжни да запознаят писмено и срещу подпис своите служители със задълженията по ал. 1.

(3) Разпоредбата на aл. 1 се прилага и след като лицата са прекратили връзката си със застрахователя или служебното или търговското качество, по силата на което е възникнало задължението за опазване на застрахователната тайна.

(4) Сведения, представляващи застрахователна тайна по смисъла на ал. 1, могат да се разкриват:

1. пред лицето, което е страна по застрахователното правоотношение или ползва права по това правоотношение по силата на закон или договор; пред третите ползващи се лица, както и пред увредените лица, ползващи права по застраховка "Гражданска отговорност", се разкриват само сведенията, необходими за защита на техните права, както и сведенията, от които застрахователят черпи основание за възраженията си;

2. пред всяко трето лице, с изричното писмено съгласие на лицето по т. 1; лицето по т. 1 не може да разреши достъп до сведения, които не могат да бъдат разкрити пред него;

3. пред Комисията за финансов надзор, пред нейни органи, пред служители от администрацията на Комисията за финансов надзор или пред други лица, овластени от Комисията за финансов надзор или от нейни органи, във връзка с осъществявания държавен надзор върху застраховането;

4. пред органите на съда, прокуратурата, следствието и полицията във връзка с разследването на престъпления и след представяне на определение на съда или на постановление на компетентен орган на досъдебното производство, както и в случаите, когато застрахователят подава сигнал за извършено престъпление;

5. по разпореждане на съда на основание чл. 153 от Гражданския процесуален кодекс, когато сведението е необходимо като доказателство;

6. пред Агенцията за финансово разузнаване при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

7. пред Гаранционния фонд във връзка с дейността му по този закон;

8. за целите на създаването на информационни системи за предотвратяване на застрахователни измами или за подобряване на обслужването на застраховани лица или трети пострадали лица, ползващи права по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства;

9. пред презастраховател.

(5) Органите и лицата по ал. 4, т. 3 опазват получените сведения като професионална тайна по смисъла на чл. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор. Органите по ал. 4, т. 4, 6 и 7, както и администраторите на информационните системи по ал. 4, т. 8, опазват получените сведения като служебна тайна. За презастрахователите се прилагат ал. 1, 2, 3 и 4.

(6) Когато пред органите и лицата по ал. 4, т. 3, 4, 6, 7 и 8 са били разкрити сведения, които представляват лични данни по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, срокът по чл. 25, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, съответно по чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация, започва да тече от датата на смъртта на физическото лице, за което сведенията се отнасят.


Чл. 7а. (Нов-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) (1) За нуждите на установяването на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него, застрахователят, лицето, което търси обезщетение, или Гаранционният фонд има право да получи необходимата информация, съхранявана от органите на Министерството на вътрешните работи, следствието, другите държавни органи, и лицата, които имат право да удостоверяват настъпването на обстоятелства, както и заверени преписи от документи. Когато исканата информация е част от материалите по предварителното производство, прокурорът разрешава достъпа до нея.

(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят на пострадалите от пътнотранспортни произшествия необходимата информация, съхранявана при тях, за установяване на застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на виновния водач и по задължителната застраховка "Злополука", както и за установяване на застрахователната полица.

(3) Когато информацията по ал. 1 и 2 представлява защитена от закона тайна, при предоставянето є на лицата писмено и срещу подпис се разясняват задължението им да не я разгласяват, както и последиците от нейното нерегламентирано разгласяване.


Глава втора
Застрахователи

Раздел I
Акционерно дружество

Чл. 8. (Изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Акционерно дружество за застраховане се учредява, извършва дейността си и се прекратява по Търговския закон, доколкото в този закон не е предвидено друго.

(2) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Минималният размер на капитала на акционерното дружество и на депозита на клон на чуждестранен застраховател е:

1. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) при застраховки по живот и злополука - 2 млн. лв.;

2. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) при имуществени застраховки - 3 млн. лв.;

3. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) при презастраховане - 4 млн. лв.

4. (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) при застраховане и презастраховане-4 млн. лв

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Вноските в капитала на застрахователно дружество могат да бъдат само парични.

(4) (Предишна ал. 4, изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Към момента на подаване на заявление за издаване на разрешение за застрахователна дейност капиталът за българските застрахователи и депозитът за клона на чуждестранен застраховател трябва да бъдат изцяло внесени в българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по седалището си.


Чл. 9. (1) (Изм.-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Акциите на застрахователното дружество са само поименни, като всяка акция дава право на един глас.

(2) (Обявена за противоконституционна с Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г. - ДВ, бр. 21 от 1997 г.) Физическо или юридическо лице, самостоятелно или чрез свързани лица, не може да притежава повече от 5 на сто от акциите на застрахователно дружество. Тази разпоредба не се прилага, когато собственик е държавата, застрахователен холдинг или чуждестранно застрахователно дружество.

(3) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 96 от 2002 г.) Местно или чуждестранно лице, пряко или чрез свързани лица, може да придобие 5, 25, 34, 50 или 67 на сто от акциите на едно застрахователно дружество с тримесечно писмено предизвестие, отправено до управление "Застрахователен надзор" за всеки отделен случай

(4) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Срокът на предизвестието започва да тече от представянето на следните доказателства:

1. декларация за произход на средства по ал. 8;

2. декларация по ал. 9;

3. (Изм.-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби;

4. декларация, че вноските за придобиване на акциите не са направени със заемни средства;

5. за физическите лица-декларация за имотно състояние по установения за съдилищата и нотариалните производства образец;

6. документи за самоличност или за актуално правно състояние;

7. доказателства за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на ръководните служители на юридическото лице;

8. доказателства за платени данъци и/или за липса на данъчни задължения от съответните органи по местожителството, седалището и мястото на стопанска дейност на лицето;

9. референция от компетентен орган, осъществяващ финансов надзор по местожителството или седалището на лицето по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". ; и

10. одитираните финансови отчети за последните три години, ако лицето е било длъжно да ги изготвя.

(5) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" забранява придобиването по ал. 3, ако в срока на предизвестието установи, че лицето, което придобива дяловото участие, застрашава стабилността на застрахователя с недостатъчната си квалификация или кадрово осигуряване, с неясния произход на средствата или ако са получени сведения за неизплащане или укриване на данъци, за изпиране на пари или за финансови връзки с терористични или други престъпни организации. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" забранява придобиването по ал. 3, ако в едномесечен срок от подаването на предизвестието то не е било комплектувано с доказателствата по ал. 4.

(6) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Лице, което притежава акционерно участие по ал. 3, уведомява заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", когато намалява акционерното си участие под 67, 50, 34, 25 или 5 на сто от капитала на застрахователя за всеки отделен случай в едномесечен срок преди прехвърлянето на акциите.

(7) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г., бр. 85 от 2004 г.) Застрахователното дружество, може да регистрира в книгата на акционерите промяна по ал. 3, ако заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" не се произнесе в срока на предизвестието. Централен депозитар"-АД, София, е длъжен в тридневен срок от регистрирането на сделка по ал. 3 или 6 да уведомява Комисията за финансов надзор.

(8) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишна ал.4 - изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г., бр. 85 от 2004 г. ) За придобиване на акции, представляващи над 1 на сто от капитала на застрахователно дружество, както и за всяко последващо увеличаване на акционерното участие с повече от 1 на сто заявителят доказва произхода на средствата за придобиването и удостоверява финансовото си състояние с декларация по образец, подадена в 14-дневен срок след придобиването, съответно увеличаването, на акционерното участие

(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишна ал.5 - изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Физическо или юридическо лице, както и съдружник или акционер в юридическо лице, упражняващи охранителна или сходна с нея дейност, не могат да притежават акции от застрахователно дружество, пряко или чрез свързани лица.

(10) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Когато придобиването по ал. 3 става при публично предлагане на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, предизвестието се прави след сключването на сделката. Приобретателите не могат да упражняват правото си на глас, преди да е изтекъл срокът на предизвестието, освен ако органът по ал. 5 разпореди вписването на промяната на акционерното участие в регистрите на Комисията за финансов надзор по-рано. Когато предизвестието не е било подадено в едномесечен срок от сключването на сделката, както и при издаване на забрана по ал. 5, може да се приложи мярката по чл. 22б, ал. 2, т. 10. Преди да е изтекъл срокът на предизвестието, акциите, придобити по реда на тази алинея, не се вземат предвид при определяне на кворума на общото събрание на акционерите, освен ако е налице обстоятелството по изречение второ.


Чл. 10. (1) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Председател на управителен съвет, на съвет на директорите, изпълнителен директор, прокурист, лицата, които са овластени да осъществяват правомощия по чл. 235 от Търговския закон и управител на клон на чуждестранен застраховател може да бъде лице, което:

1. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г., бр. 85 от 2004 г.) има постоянен адрес или разрешение за продължително пребиваване в страната;

2. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г., бр. 96 от 2002 г.) има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър" и притежава подходяща професионална квалификация в сферата на икономиката или финансите

3. притежава необходимия професионален опит в застраховането;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество или кооперация, прекратени по несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор;

6. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

7. не е съпруг или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия или сватовство, на член на управителния съвет, надзорния съвет, съвета на директорите или актюера;

8. не заема другаде платена длъжност освен като сътрудник в научен институт или преподавател в учебно заведение.

9. (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. ДВ, бр. 88 от 1999 г.) не извършва охранителна или сходна с нея дейност, не е съдружник или акционер, както и член на ръководен или контролен орган на дружество, което извършва охранителна дейност.

(2) (Изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.)Управител на клон на местен застраховател може да бъде лице с висше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1, 3-6 и 9

(3) (Изм. ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Член на надзорен съвет, член на управителен съвет или на съвет на директорите може да бъде лице с висше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 3-7 и 9.

(4) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Актюер може да бъде лице с висше образование по математика, информатика, икономика или по актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 9

(5) (Нова-ДВ, бр. 88 от 1999 г., предишна ал.4. - изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право. Документите по предходното изречение трябва да доказват наличието на не по-малко от 5 години стаж за лицата по ал. 1 и не по-малко от 3 години за лицата по ал. 2, 3 и 4.

(6) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Лицата по ал. 1-4 подлежат на одобрение от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението

(7) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) При констатирани непълноти или противоречия със законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 6 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", изисква от заявителя отстраняването на нередовностите в едномесечен срок. Срокът за произнасянето по ал. 6 спира да тече за периода от изпращане на съобщението за отстраняване на нередовностите до получаването на допълнителните документи.


Раздел II
Взаимозастрахователна кооперация

Чл. 11. (1) За учредяването и дейността на взаимозастрахователна кооперация се прилага Законът за кооперациите, доколкото в този закон не е предвидено друго.

(2) (Изм., ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Взаимозастрахователната кооперация има за предмет извършване на застраховки по раздел 1 и застраховка "Злополука" по раздел II от приложението към чл. 6, ал. 2 на своите членове на основата на взаимността.


Чл. 12. (1) Взаимозастрахователната кооперация се учредява най-малко от 500 дееспособни физически лица.

(2) (Изм. и доп.-ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Учредителите са длъжни да се застраховат в кооперацията след като тя получи разрешение за извършване на застрахователна дейност и да внесат застрахователната вноска по избраната от тях застраховка за първата година.

(3) (Нова-ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Всеки член-кооператор прави встъпителна и дялова вноска, размерът на които се определя в устава и сключва застраховка "Живот" със срок на действие не по-малък от 3 години.

(4) (Нова-ДВ, бр. 88 от 1999 г.) За достигане на минималния гаранционен капитал и границата на платежоспособност общото събрание с мнозинство повече от една втора от всички член-кооператори може да вземе решение за събиране на допълнителни вноски от член-кооператорите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., стара 3, ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Не може да бъде член-кооператор лице, упражняващо охранителна или сходна с нея дейност.


Чл. 13. (Доп.-ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Член на контролен съвет, на управителен съвет, изпълнителен директор на кооперация може да бъде лице, което:

1. (Изм.-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) има постоянен адрес или разрешение за продължително пребиваване в страната;

2. има висше образование;

3. притежава необходимия професионален опит в застраховането;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество или кооперация, прекратени по несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор;

6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

7. не е съпруг или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия, на член на управителния съвет, контролния съвет или председателя на кооперацията;

8. не заема другаде платена длъжност освен като сътрудник в научен институт или преподавател в учебно заведение.

(2) Управител на клон може да бъде лице, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1-6.

(3) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Актюер може да бъде лице с висше образование по математика, информатика, икономика или по актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4 и 7 и не упражнява охранителна или сходна на нея дейност

(4) (Нова-ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на поне 3 години стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право

(5) (Нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 подлежат на одобрение от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Одобрението предходжа вписването в регистъра за кооперациите, съответно назначаването. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.

(6) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2004 г.) При констатирани непълноти или противоречия със законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 5 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", изисква от заявителя отстраняването на нередовностите в едномесечен срок. Срокът за произнасянето по ал. 5 спира да тече за периода от изпращане на съобщението за отстраняване на нередовностите до получаването на допълнителните документи.


Чл. 14. (Доп.-ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Уставът на кооперацията освен предвиденото в Закона за кооперациите урежда:

1. срока, за който кооперацията се учредява;

2. видовете застраховки;

3. размера на гаранционния капитал, реда за формирането му и условията, при които кооперацията може да се разпорежда с него;

4. начина на образуване, попълване и разходване на запасния фонд и минималния му размер;

5. средствата на кооперацията, вида и начина на внасяне на вноските, обема на отговорността на членовете и задълженията на кооперацията;

6. реда за разпределение на печалбите или загубите;

7. реда за образуване на резервите.

(2) Фирмата не може да носи името на член на кооперацията.

(3) (Нова-ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Вноските в кооперацията са само парични.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100