Закон о стимулировании инвестиции

Закон о стимулировании инвестиции

страница:  1 2 3

Обн. ДВ бр. 83 от 21 септември 1999 г. в сила от 1 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 30 април 2004 г., в сила от 30 юли 2004 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции в страната, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.


Чл. 2. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) Чуждестранно лице може да извършва инвестиции в страната по реда, предвиден за местните лица, като има равни права с тях, доколкото в закон не е предвидено друго.


Чл. 2а. (Нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) Разпоредбите за насърчаване на инвестициите в този закон се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи.


Чл. 3. (1) Когато международен договор, по който страна е Република България, предвижда по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица, прилагат се по-благоприятните условия според международния договор.

(2) Разпоредбите на този закон не се прилагат изцяло или отчасти за инвестициите на чуждестранни лица от определени от Министерския съвет държави, в които спрямо българските дружества или граждани се прилагат дискриминационни мерки.


Чл. 4. За чуждестранни инвестиции, извършени преди изменения в законодателството, които установяват нормативни ограничения само за чуждестранните инвестиции, се прилагат законовите разпоредби, които са действали в момента на извършване на инвестициите.


Чл. 5. (Отм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.)


Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.

(2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.

(3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица.


Чл. 7. Чуждестранно физическо лице или дружество, което не е юридическо лице, може да открива клон, ако е регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон. Клонът се вписва в търговския регистър при съда, в чийто район се намира седалището му.


Чл. 8. (Отм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.)


Чл. 9. (Отм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.)


Глава втора
Държавна политика в областта на инвестициите

(Загл. изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.)

Чл. 10. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) Министърът на икономиката осигурява провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

(2) Министърът на икономиката:

1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации, която се приема от Министерския съвет;

2. изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите;

3. разработва и предлага проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите;

5. прави предложения за включване в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по този закон.


Чл. 11. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията на областта.

(2) Областният управител организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие със стратегията за насърчаване на инвестициите и областната стратегия за развитие.


Чл. 11а. (Нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) Създава се Българска агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията", която подпомага министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката.

(3) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) В годишния закон за държавния бюджет на Република България се предвиждат целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

(5) По предложение на изпълнителния директор на агенцията министърът на икономиката или оправомощени от него лица определят служителите на агенцията, които имат право на допълнително възнаграждение, както и индивидуалния му размер. Допълнително възнаграждение се получава при надвишаване на предварително зададен план за обслужване на инвестиции по този закон.

(6) Средствата по ал. 5 се определят в размер 20 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 11б. (Нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) Агенцията:

1. осъществява информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда на този закон;

2. провежда маркетингови и други проучвания за сметка на инвеститорите;

3. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;

4. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.


Чл. 11в. (Нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.

(2) За попълване на единната информационна система агенцията събира индивидуални данни от фирмите инвеститори, както и от:

1. Националния статистически институт-за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи-в края на всяко тримесечие;

2. Българската народна банка-за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната-в края на всяко тримесечие;

3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт-при поискване от агенцията.

(3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията.


Глава трета
Насърчаване на инвестициите

(Загл. изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.)

Чл. 12. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на инвестиции в банки, небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и дружества със специална инвестиционна цел, управляващи дружества, пенсионни и здравноосигурителни дружества, за инвестиции в хазартни дейности, както и по отношение на инвестициите, извършени в изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съответно по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


Чл. 13. (Изм.-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) Според размера инвестициите се делят на три класа: първи, втори и трети клас. Размерът на инвестициите за всеки клас се определя в правилника за прилагане на закона.


Чл. 14. (Отм.-ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) След заявление на инвеститора, към което е приложен инвестиционен план, изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат за съответния клас инвестиция.

(2) Сертификатът определя класа на инвестицията и правата на инвеститора по този закон.

(3) Редът за издаване на сертификата и неговото съдържание се определят в правилника за прилагане на закона.

(4) Изискванията към инвестиционния план по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона.


Чл. 15. (Отм.-ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов-ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4 август 2004 г.) (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление извършват административно обслужване на инвеститорите в срокове с една трета по-кратки от предвидените в нормативен акт, освен в случаите по ал. 2-5.

(2) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите на:

1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

2. член 21, ал. 6 и чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата;

3. член 93, ал. 5, чл. 96, ал. 6, чл. 97, ал. 4, чл. 99, ал. 4 и чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в следните случаи:

1. член 9, ал. 5, чл. 96, ал. 5, чл. 141, ал. 7 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. член 97, ал. 3, чл. 99, ал. 2, чл. 111 и чл. 112, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

3. член 62, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите.

(4) Административното обслужване по чл. 64, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за водите се осъществява в 14-дневен срок, като това изрично се отбелязва в обявяването и обнародването по чл. 62, ал. 4 и 5 и в обявлението по чл. 65, ал. 2 от Закона за водите.

(5) За осъществяване на административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиция, органите на държавния санитарен контрол и органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" съобразно своята компетентност съдействат на служителите на агенцията за получаване на необходимите документи в 14-дневен срок.


страница:  1 2 3
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100