Распоряжение об устройстве, безопасной эксплуатации и техническом надзоре над газовыми сооружениями и инсталляциами сжиженных углеводородных газов

Распоряжение об устройстве, безопасной эксплуатации и техническом надзоре над газовыми сооружениями и инсталляциами сжиженных углеводородных газов
страница: 1

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 
Приета с Постановление № 243 на Министерски Съвет 2004 г. В сила от 23.10.2004 г.
Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г.


Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на газовите съоръжения, газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, автомобилните газови уредби, газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки, автомобилните газоснабдителни станции и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации".

(2) Втечнени въглеводородни газове по смисъла на наредбата са пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им, посочени в приложение № 1.


Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. устройството на газовите съоръжения и инсталации, за които има влезли в сила наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

2. газовите съоръжения и инсталации, предназначени за добиване на втечнени въглеводородни газове;

3. аерозолни опаковки;

4. опаковки за еднократна употреба, запалки и други подобни устройства, предназначени за лична употреба;

5. устройството на газовите съоръжения и инсталации, за които се прилагат разпоредбите на:

а) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АDR);

б) Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID);

6. газовите съоръжения и инсталации, свързани с производството или търговията на оръжие, муниции и материали за военни цели;

7. апаратура и устройства, предназначени за химичен анализ на втечнени въглеводородни газове;

8. газовите съоръжения и инсталации, изработени от неметални материали, които не са посочени в наредбата, като стъкло, порцелан, металокерамика и др.


Чл. 3. Устройството, монтажът и експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации и на техните предпазни устройства, които съответстват на изискванията на българските стандарти, се приема, че съответстват на техническите изисквания, правилата и нормите на наредбата.


Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I.
Газопроводи
Чл. 4. (1) Газопроводите в зависимост от експлоатационните условия се проверяват за поемане на усилията от:

1. вътрешно налягане;

2. анкерирането или засипването на газопровода и натоварванията на пътното движение;

3. наляганията по време на изпитване на газопровода;

4. изтласкваща сила срещу изплуване на газопровода;

5. натоварвания от вълни, лед, обледяване, сняг и вятър;

6. сеизмично натоварване за райони с голям сеизмичен риск;

7. топлинно разширение.

(2) Газопроводите се изчисляват на якост с проектно налягане не по-ниско от:

1. налягането на парите на флуида при 60°С - за газопроводи, които работят с въглеводороден газ в течна фаза;

2. наляганията, посочени в приложение № 2 - за газопроводи, които работят с въглеводороден газ само в газова фаза и са защитени с предпазен клапан.


Чл. 5. (1) Газопроводите се изработват от безшевни или електрозаварени стоманени тръби, медни тръби или тръби от полиетилен висока плътност, отговарящи на БДС EN 12007-2.

(2) Стоманените тръби по ал. 1 трябва да отговарят на БДС EN 10208 или да са:

1. от спокойна въглеродна стомана или от легирана стомана (без неръждаема) с гарантиран химически състав и съдържание на въглерод не по-високо от 0,22 на сто, на сяра - не по-високо от 0,030 на сто, на фосфор - не по-високо от 0,030 на сто, на силиций - от 0,17 до 0,55 на сто, и на алуминий - от 0,015 до 0,060 на сто;

2. заваряеми и да имат якост на опън Rm не по-малка от 335 N/mm2 и граница на провлачането Rt0,5 не по-малка от 210 N/mm2;

3. с дебелина на стената, съответстваща на изчисленията на якост, но не по-малка от 2 mm за надземни газопроводи и 3 mm за подземни газопроводи;

4. да бъдат подложени на специфичен контрол и изпитване в обем не по-малък от предвидения в БДС EN 10208.


Чл. 6. Дебелината на стената на медните тръби трябва да съответства на определената при изчисленията на якост, но да не е по-малка от:

1. 1,0 mm - при номинален диаметър на тръбата до 22 mm включително;

2. 1,5 mm - при номинален диаметър на тръбата над 22 и до 42 mm включително;

3. 2 mm - при номинален диаметър на тръбата над 42 и до 89 mm включително;

4. 2,5 mm - при номинален диаметър на тръбата над 89 и до 108 mm включително;

5. 3 mm - при номинален диаметър на тръбата над 108.


Чл. 7. (1) Съединителните и фасонните елементи на газопроводите трябва да са от материал, съвместим с материала, от който е изработен газопроводът, и да са сертифицирани за работа с втечнени въглеводородни газове.

(2) Не се допуска използване на огънати, фасонни и компенсиращи елементи, изработени чрез студено формоване на стомана.


Чл. 8. (1) Арматурата на металните газопроводи трябва да е от метал и да е технологично съвместима с материала на газопровода.

(2) Не се допуска чугунена арматура на местата, подложени на вибрации или огъване, и за надземни газопроводи, монтирани на открито.

(3) Спирателната арматура, регулаторите за налягане, предпазноизхвърлящите и предпазноотсекателните клапани трябва да имат декларация за съответствие и/или удостоверение за качество, издадено от производителя им, в което да са посочени флуидът, за който са предназначени, и работните им параметри. За спирателната арматура да е посочено, че е изпитана и на плътност.

(4) Не се допуска галваничен контакт между елементи, изработени от стомана, и елементи, изработени от чугун или мед, както и между елементи, изработени от чугун, и елементи, изработени от мед.

(5) Не се допуска присъединяване на болтове, планки и други елементи към стоманените газопроводи чрез електродъгово заваряване.

(6) Дренажните и контролните кабели и проводници, предназначени за катодна защита от корозия, се присъединяват към стоманените газопроводи посредством екзотермична спойка.


Чл. 9. (1) Уплътненията на фланцовите съединения трябва да са от материал, подходящ за температура 650°С.

(2) Уплътненията на резбовите съединения трябва да са от невтвърдяващи се материали, които са съвместими с въглеводородните газове и с материала на тръбите и арматурата.

(3) Фланцовите съединения, предназначени за нуждите на катодната защита от корозия, трябва да са уплътнени с гарнитури без метално обточване.


Чл. 10. Надземните газопроводи и импулсните газопроводи към средствата за измерване и към регулиращата и отсекателната арматура трябва да са изработени от метални тръби, а газопроводите в жилищните, административните и общественообслужващите сгради - от безшевни метални тръби.


Чл. 11. (1) В жилищни, общественообслужващи, административни и офис сгради се допуска изграждане на газопроводи с налягане на газа до 0,01 МРа.

(2) В промишлени и селскостопански сгради и в котелни централи се допуска изграждане на газопроводи с налягане на газа до 0,5 МРа с изключение на случаите, когато по технологични причини се изисква по-високо налягане.


Чл. 12. (1) Надземни газопроводи се монтират на височина не по-малка от 0,5 m над нивото на терена или пода върху електрически изолирани от газопровода опори от негорими материали.

(2) Разположените на открито надземни газопроводи трябва да са защитени от въздействие на мълнии.

(3) Надземните газопроводи трябва да са предпазени от атмосферна корозия чрез нанасяне на подходящо покритие и да са оцветени във:

1. светложълт цвят - за газопроводи за газова фаза;

2. тъмножълт цвят - за газопроводи за течна фаза.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100