Правила применения закона о стимулировании занятости в Республике Болгария

Правила применения закона о стимулировании занятости в Республике Болгария

страница:  1 | 2 | 3 | 4 |

Обн., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 21 септември 2004 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат статутът и функциите на органите по заетостта, условията и редът за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта, финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, правата и задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите, процедурата по информиране при масови уволнения, условията и редът за предоставяне на посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване на програмите за заетост и обучение, условията и редът за включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението за придобиване на професионална квалификация.


Чл. 2. Сътрудничеството между органите по заетостта и представителите на организациите по чл. 3 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) се осъществява на всички равнища при разработване и изпълнение на действията по активната политика на пазара на труда.


Глава втора
ОРГАНИ ПО ЗАЕТОСТТА

Чл. 3. Органи, които създават условия и провеждат политиката по насърчаване на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация, са: Министерският съвет, министрите, Националният съвет за насърчаване на заетостта, Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.


Чл. 4. Министерският съвет определя държавната политика по насърчаване на заетостта в съответствие с приоритетите на правителството и препоръките на Европейския съюз и международните организации.


Чл. 5. Органи, които осъществяват държавната политика по насърчаване на заетостта по региони, са:

1. областният управител и кметът на общината;

2. постоянните и временните комисии по заетостта към областните съвети за регионално развитие;

3. дирекциите "Регионална служба по заетостта";

4. дирекциите "Бюро по труда";

5. съветите за сътрудничество.


Чл. 6. (1) Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

(2) Комисията по ал. 1:

1. определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и разработва регионални програми за заетост в съответствие с националните приоритети;

2. обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок до един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от министъра на труда и социалната политика;

3. осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на заетостта;

4. извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна политика.

(3) В комисията по ал. 1 могат да участват със съвещателен глас директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" и/или упълномощени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта длъжностни лица.

(4) Временна комисия по заетостта се създава за разрешаване на определени задачи, свързани с приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта.


Чл. 7. Комисията по заетостта ежегодно определя приоритети и приема план за дейността си след определянето на приоритетите на държавната политика по насърчаване на заетостта и приемането на Националния план за действие по заетостта.


Чл. 8. (1) Съветът за сътрудничество е към дирекция "Бюро по труда" и:

1. извършва наблюдение на изпълнението на програмите и мерките;

2. осъществява контрол върху спазването на разпоредбите при подбора на съответните програми и мерки;

3. обсъжда приоритетните програми и мерки за финансиране.

(2) При констатирани нарушения по ал. 1, т. 1 Съветът за сътрудничество уведомява директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" и директора на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер-и органите на досъдебното производство.

(3) В Съвета за сътрудничество се включва представител на общината.

(4) Когато дирекция "Бюро по труда" обслужва няколко общини, се определя представител на една от тях за участие в Съвета за сътрудничество на ротационен принцип. Представителите на останалите общини могат да участват в заседанието на Съвета за сътрудничество със съвещателен глас.

(5) Съветът за сътрудничество приема правилник за устройството и дейността си в едномесечен срок от учредяването си.


Глава трета
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

Чл. 9. (1) Министърът на труда и социалната политика след консултации и в сътрудничество с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите определя реда и механизма за разработването на Национален план за действие по заетостта.

(2) С Националния план за действие по заетостта се определят действията за реализация на държавната политика за насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, средствата по чл. 30а, ал. 1 ЗНЗ и техният размер.

(3) Органите по заетостта и социалните партньори представят ежегодно на министъра на труда и социалната политика проекти, свързани с приоритетите на политиката по насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта.

(4) Министърът на труда и социалната политика изготвя проект на Национален план за действие по заетостта, който включва и представени по реда на ал. 3 проекти.

(5) Националният съвет за насърчаване на заетостта и Националният съвет за тристранно сътрудничество последователно обсъждат проекта по ал. 4 и дават становище по него.

(6) Министърът на труда и социалната политика внася проекта по ал. 4 за приемане от Министерския съвет до един месец от обнародването в "Държавен вестник" на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.

(7) Финансирането на Националния план за действие по заетостта се осигурява за всяка календарна година в рамките на определените със Закона за държавния бюджет за съответната година средства за реализиране на активната политика.


Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Чл. 10. (1) Министърът на труда и социалната политика ежегодно определя приоритетите, програмите и мерките, които се финансират от държавния бюджет и се включват в Националния план за действие по заетостта.

(2) В съответствие с процедурата за разработване проекта на бюджет на Република България за съответната година министърът на труда и социалната политика ежегодно уведомява министерствата, Агенцията по заетостта и областните комисии по заетостта за възможността да предлагат мерки и програми за финансиране.

(3) Предложенията по ал. 2, направени от областните комисии по заетостта, следва да са гарантирани финансово в частта, която не е предвидена в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.


Чл. 11. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ежегодно изготвя и представя на министъра на труда и социалната политика проект на бюджет, който включва средствата за издръжка на Агенцията и за финансиране на мерки и програми за заетост, ограмотяване и обучение за професионална квалификация.


Чл. 12. (1) Министърът на труда и социалната политика определя разпределението на средствата за реализиране на активната политика в зависимост от приоритетите, определени в Националния план за действие по заетостта, в рамките на определените със Закона за държавния бюджет средства за годината.

(2) При разпределянето на средствата за съответната година се гарантират разходите по сключени договори по чл. 30б ЗНЗ от предходни периоди.

(3) Министърът на труда и социалната политика съгласува действията по активната политика с Националния съвет за насърчаване на заетостта.


Глава пета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ТЪРСЯТ РАБОТА, И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 13. (1) Услугите по чл. 17, ал. 1 и 2 ЗНЗ се предоставят на търсещите работа лица и на работодателите от съответните служители на дирекция "Бюро по труда".

(2) Дирекция "Бюро по труда" обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес.

(3) Информацията по ал. 2 може да се публикува в официалната страница на Агенцията по заетостта в Интернет.

(4) Активно търсещите работа лица могат да получат допълнителна информация по ал. 2 от трудовите посредници.

(5) При отказ да се предоставят услуги по чл. 17, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 2, т. 4 и 6 ЗНЗ, както и при частичното им предоставяне директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с писмено разпореждане в 7-дневен срок.

(6) Разпорежданията по ал. 5 се издават, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административното производство, като обжалването по административен ред се извършва пред директора на съответната дирекция "Регионална служба по заетостта", който се произнася с мотивирано решение.

(7) Образците на разпорежданията на директора на дирекция "Бюро по труда" и решението на директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.


Раздел II
Регистрация, права и задължения на лицата, които активно търсят работа

Чл. 14. (1) Регистрацията на активно търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:

1. документ за самоличност;

2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;

3. документи за придобито образование и/или квалификация;

4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

5. документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес;

6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия-за лицата с трайно намалена работоспособност;

7. други документи-в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

(2) При извършване на регистрацията по настоящ адрес съответната дирекция "Бюро по труда" уведомява служебно дирекция "Бюро по труда" по постоянен адрес на лицата в 7-дневен срок от датата на регистрацията им.

(3) Регистрираните активно търсещи работа лица са длъжни в срок 7 дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, да уведомят писмено дирекцията "Бюро по труда", където са регистрирани.


Чл. 15. (1) Регистрацията се извършва в регистър по поредни номера, като информацията за лицата се въвежда в автоматизираната информационна система и се означава групата съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 ЗНЗ.

(2) За всяко регистрирано лице се попълва регистрационен картон и се издава регистрационна карта.

(3) Лицата, за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.

(4) На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или не са започнали работа, се прави оценка на възможностите за устройване на работа и се изготвя план за действие с график за посещения към него.

(5) Планът за действие, който включва препоръките на трудовия посредник и графика за посещения, се изготвя в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

(6) На безработните лица се изготвя график за поддържане на регистрацията.

(7) На регистрираните лица се издава служебна бележка за удостоверяване на регистрацията по тяхно искане.


Чл. 16. (1) Регистрацията се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция "Бюро по труда".

(2) Лицата представят доказателства за наличие на уважителни причини по чл. 20, ал. 6 ЗНЗ в срок 7 работни дни от отпадането на уважителната причина.

(3) Възстановява се регистрацията на:

1. лицата, включени в програми и мерки за заетост по ЗНЗ, явили се в дирекция "Бюро по труда" в 7-дневен срок от изтичането на срока на договора по програмата или мярката;

2. лицата по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗНЗ в случаите по чл. 54д, ал. 5 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, когато са уведомили дирекция "Бюро по труда" в 7-дневен срок от възникване на основанието по чл. 4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и са се явили в дирекция "Бюро по труда" в 7-дневен срок от отпадането на основанието.

(4) Регистрацията на лицата, чието участие в програми и мерки за заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение или трудовото правоотношение е прекратено по взаимно съгласие, не се възстановява.

(5) Дирекция "Бюро по труда" предоставя копие от решенията по чл. 21, ал. 1 ЗНЗ на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.


Раздел III
Права и задължения на работодателите

Чл. 17. (1) Работодателите могат да подават заявки за потребностите от работна сила с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата, заявки за обучение за придобиване на професионална квалификация на наетия персонал, както и заявки за извършване на подбор по образци, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, които се регистрират в дирекцията "Бюро по труда" и се въвеждат в автоматизираната информационна система.

(2) Когато в заявките по ал. 1 работодателят поставя условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на дирекция "Бюро по труда" отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено разпореждане.

(3) Отказите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на чл. 13.

(4) Работодателят е длъжен да информира писмено дирекция "Бюро по труда" в срок 7 работни дни за:

1. заетите и закритите работни места, обявени като свободни;

2. приетите на работа лица, насочени от дирекция "Бюро по труда";

3. безработните лица, насочени от дирекция "Бюро по труда" и отказали да приемат предлаганата подходяща работа;

4. лицата, насочени от дирекция "Бюро по труда", с които е сключил трудови договори, които в законоустановения срок не са се явили и не са започнали работа;

5. отказа си да наеме на работа лица, насочени от дирекция "Бюро по труда".

(5) Свободните работни места, останали незаети в срок 3 месеца от обявяването им, отпадат от регистъра. Когато работодателят желае заявеното работно място да се поддържа в регистъра след този период, той може да го обяви като трайно незаето работно място.


Глава шеста
ПРОЦЕДУРА ПО ИНФОРМИРАНЕ ПРИ МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Чл. 18. (1) За удостоверяване на планирано масово уволнение работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" уведомление по чл. 24 ЗНЗ и решение на орган на управление или на друг компетентен орган, и удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд.

(2) Работодателят може да представи в дирекция "Бюро по труда" заявка за потребността от обучение на персонала, който запазва заетостта си в предприятието.


Чл. 19. (1) Екипите по чл. 25, ал. 1 ЗНЗ се създават по инициатива на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите в предприятието или директора на дирекция "Бюро по труда" и действат през периода от подаване на уведомлението до приключване на масовото уволнение.

(2) Екипите по ал. 1:

1. проучват потребностите на работниците и служителите от посредничество за заетост и обучение за придобиване на професионална квалификация и съдействат на съответната дирекция "Бюро по труда" при предоставяне на услуги по заетостта;

2. съвместно със съответната дирекция "Бюро по труда" определят видовете услуги и осигуряват условия за предоставянето им в предприятието;

3. определят графици и срокове за ползване от работниците и служителите на посредническите услуги на Агенцията по заетостта;

4. предлагат проекти за обучение за допълнителна професионална квалификация или преквалификация, обвързани с възможности за заетост;

5. оказват съдействие на работниците и служителите за включването им в подходящи курсове за обучение за професионална квалификация с цел запазване на заетостта или устройването им на друга работа;

6. насочват работниците и служителите към свободни работни места, консултират ги за възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност и включване в други алтернативни форми на заетост.

(3) Алтернативните програми за заетост се разработват по реда на чл. 24 по предложение на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите и Агенцията по заетостта въз основа на проучени пазарни ниши, обособяване на отделни части на предприятието, реализация на браншови програми и други.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100