Правила применения закона об иностранцах в Болгарии

Правила применения закона об иностранцах в Болгарии

страница:  1 | 2 | 3 | 4 |

Обн., ДВ, бр. 43 от 26 май 2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 24 февруари 2004 г., изм. ДВ, бр. 87 от 5 октомври 2004 г., в сила от 26 февруари 2004 г.


Раздел I
Общи положения

Чл. 1.. С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци.


Чл. 2.. Лицата без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Република България, по време на пътуванията си извън страната се ползват от защитата на българските дипломатически и консулски представителства в други страни според българските закони и международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 3.. Визовият режим на Република България с други страни се определя на основата на българските закони и на международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 4.. (1) Чужденец може да влезе, да пребивава и да напусне Република България при условията на чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ.

(2) Освен с документите по чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ чужденец може да влезе в Република България и с други документи, определени в международни договори, по които Република България е страна.


Раздел II
Влизане на чужденци в Република България

Чл. 5.. (1) Чужденците влизат в Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен документ за задгранично пътуване или с друг заместващ го документ. Образците на документите се обявяват по дипломатически път пред компетентните органи на Република България.

(2) Чужденците влизат в Република България с редовен документ за задгранично пътуване или с друг заместващ го документ, които не са обявени по дипломатически път пред компетентните органи на Република България, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет.


Чл. 6.. Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа да бъде допуснат в Република България се съставя протокол съгласно приложение № 1.


Чл. 7.. (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Отказ за влизане в Република България на чужденец на основанията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1-15 ЗЧРБ, се налага със заповед на министъра на вътрешните работи или на упълномощени от него длъжностни лица.


Чл. 8.. (1) (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) При влизане в Република България чужденецът декларира целта на посещението си пред органите за граничен паспортен контрол, като данните се регистрират в автоматизираните информационни фондове на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Доп.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Органите за граничен контрол отразяват влизането на чужденеца с щемпел в документа за задгранично пътуване, освен ако е предвидено друго в акт на Министерския съвет или в международен договoр, по който Република България е страна.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Данните, които чужденецът е декларирал и обявил пред органите за граничен паспортен контрол при влизане в Република България, се предоставят от органите за граничен контрол на службите за административен контрол на чужденците.


Чл. 8а.. (Нов-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Органите за граничен паспортен контрол или на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) анулират визата чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел на органа, анулирал визата, и чрез допълнително разрушаване на кинеграмната защита в случаите, предвидени в ЗЧРБ.


Чл. 8б.. (Нов-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) (1) Минималните лични финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец в Република България са в размер 50 лв. или равностойността им във валута освен в случаите на изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен или културен обмен или съгласно актове на Министерския съвет.

(2) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са в размер, съответстващ на цената на билета и дължимите такси (ако има такива) за обратно връщане до страната на произход или до трета държава, в която чужденецът има право да влиза и пребивава.


Раздел III
Пребиваване на чужденци в Република България

Чл. 9.. (1) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на международен договор, по който Република България е страна, може да пребивава в страната за срок до 90 дни, освен ако в договора е предвидено друго.

(2) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на акт на Министерския съвет на Република България, може да пребивава в страната за срока, определен в акта, или до 90 дни, ако в съответния акт срокът не е определен.


Чл. 10.. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците отразяват обявения нов адрес в специализиран информационен масив за административно обслужване на чужденците.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Службите за административен контрол по ал. 1 са Дирекция "Миграция" и регионалните звена "Миграция".


Чл. 11.. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец го регистрират в специален регистър, в който отразяват имената на чужденеца, така както са изписани в документа за задгранично пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на документа за задгранично пътуване и времето на пребиваване на съответния адрес.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ лицето представя пред органите на дирекция "Миграция" на МВР или в съответното районно полицейско управление по местопребиваването на чужденеца документа му за задгранично пътуване, ако чужденецът не се яви лично, като се попълват две адресни карти по образец съгласно приложение № 6. Представените адресни карти се обработват от органите на дирекция "Миграция" на МВР или от съответното районно полицейско управление и единият екземпляр се връчва на чужденеца.

(3) (Нова-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, или техни служители представят в районното полицейско управление по местонахождението на хотела или на мястото за подслон или пред органите на дирекция "Миграция" на МВР адресни карти по ал. 2 или списък на настанените чужденци на хартиен/магнитен носител.


Чл. 11а.. (Нов-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) (1) Организацията на работа на служителите на МВР, осъществяващи информационна дейност с данните по чл. 54, ал. 2, т. 4 ЗЧРБ от автоматизираната информационна система на МВР, се определя от министъра на вътрешните работи.

(2) Контролът по адресната регистрация на чужденците се осъществява от органите на Национална служба "Полиция" и от органите на дирекция "Миграция" на МВР.


Чл. 12.. (1) (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.)Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на дирекция "Миграция" на МВР не по-късно от 7 работни дни преди изтичането на разрешения му срок.

(2) Продължаване на срока за пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната като транзитен пътник, се разрешава само при непредвидими или непреодолими обстоятелства или по хуманитарни причини, поради които не може да напусне страната.

(3) За продължаване на срока за пребиваване в Република България чужденец, влязъл в страната с валидна виза или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване в териториалната служба за административен контрол на чужденците и подава:

1. молба по образец съгласно приложение № 3;

2. документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен;

3. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г.);

4. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България;

5. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.

(4) (Нова-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) При продължаване срока на пребиваване по причини от хуманитарен характер органите на дирекция "Миграция" на МВР по своя преценка провеждат интервюта за установяване на необходимостта от продължаване срока на пребиваване.

(5) (Нова-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Когато чужденецът не притежава виза тип "D" за дългосрочно пребиваване, органите на дирекция "Миграция" на МВР след съгласуване с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване по причини от хуманитарен характер или с цел събиране на семейства, като изпращат в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи документ за платена такса за визата.

(6) (Нова-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Разрешението за дългосрочно пребиваване по чл. 25а ЗЧРБ се издава от директора на дирекция "Миграция" на МВР след представяне на документ от съответното министерство.


Чл. 13.. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът представя в териториалната служба за административен контрол на чужденците редовен документ за задгранично пътуване и подава:

1. молба по образец съгласно приложение № 3;

2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;

4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.


Чл. 14.. Чужденец, получил разрешение за работа от компетентните държавни органи, освен документите по чл. 13 прилага и заверено копие от разрешението за работа.


Чл. 15.. (1) Чужденец, който има регистрация и осъществява търговска дейност по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по чл. 13 подава:

1. заверено копие от съдебното решение за вписване в Търговския регистър;

2. заверено копие от документа за данъчна регистрация;

3. (Изм.-ДВ, бр. 15 от 2004 г.) заверено копие от документа за регистрация в Националния осигурителен институт (НОИ) и документ за платени осигуровки за 10 български граждани, работещи по трудово правоотношение, ако такъв се изисква по закон;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец

на същото основание се прилагат следните документи:

1. съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело;

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

3. удостоверение от НОИ, че чужденецът няма задължения към него;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 16.. (1) Чужденец, който осъществява дейност по друг законоустановен ред извън този по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по чл. 13 подава:

1. документ за регистрация по съответния закон;

2. документ за данъчна регистрация в предвидените от закона случаи;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

4. документ за регистрация от НОИ.

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на същото основание се подават:

1. удостоверение за актуално състояние на регистрираната дейност;

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

3. удостоверение от НОИ, че няма просрочени задължения към него;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100