Правила применения закона об общественных заказах

Правила применения закона об общественных заказах

страница:  1 | 2 |

Обн., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2004 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки, както и видовете борсови стоки, чиято доставка може да се извършва въз основа на процедура на договаряне без обявление.


Чл. 2. Обекти на обществени поръчки са:

1. доставките на стоки съгласно Класификатора на обществените поръчки, осъществени чрез договор за покупко-продажба, включително покупко-продажба на изплащане, оперативен или финансов лизинг или наемане от възложителя със или без право на закупуване;

2. предоставянето на услуги съгласно Класификатора на обществените поръчки, когато се осъществява срещу парично възнаграждение;

3. извършването на строителство съгласно Класификатора на обществените поръчки, когато се осъществява срещу парично възнаграждение.


Чл. 3. (1) Не са обект на обществени поръчки обектите и дейностите по чл. 4, чл. 7, ал. 2, чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 ЗОП с изключение на случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП.

(2) В случаите по чл. 12, ал. 1, т. 5 ЗОП, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните 3 години в Република България поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, е достатъчно неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот в Република България да бъде реализиран от услугите, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.

(3) В случаите по чл. 12, ал. 1, т. 6 ЗОП, когато създаденото от възложители дружество не е реализирало оборот за предходните 3 години в Република България поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, е достатъчно неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот в Република България да бъде реализиран от услугите, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП имат качеството на възложители само когато и доколкото извършват посочените в същата разпоредба дейности или дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" ЗОП.

(2) В случаите, когато лицата по чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП отговарят и на критериите за възложители по ал. 1, те възлагат обществени поръчки при спазване на условията и реда, приложими за възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

(3) Възложители са и лицата по чл. 14, ал. 3 и 4 ЗОП, които възлагат сключването на договори за обществени поръчки.

(4) Възложителите по ал. 3 и по чл. 7, ал. 1, т. 3-5 ЗОП уведомяват Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за:

1. придобиването на качеството на възложител, включително за създаването на обединение на възложители по чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗОП;

2. изгубването на качеството на възложител, включително за прекратяването на обединение на възложители по чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗОП.

(5) Задължението по ал. 4 се изпълнява в срок 7 дни от датата на придобиване или изгубване качеството на възложител, съответно от датата на създаване или прекратяване на обединението на възложители.


Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Изпращане на информация до агенцията

Чл. 5. (1) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията с оглед вписването на обстоятелствата по чл. 18 в регистъра на обществените поръчки:

1. решенията за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

б) удължаване на срока за представяне на оферти или на срока за подаване на заявления за участие;

в) прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка;

г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти при ограничена процедура;

2. предварителните обявления за възлагане на обществени поръчки;

3. обявленията за възлагане на обществени поръчки;

4. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

5. поканите за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 ЗОП;

6. информация за сключените договори за обществени поръчки;

7. информация за проведените конкурси за проекти;

8. заверени копия от влезлите в сила съдебни решения, постановени по спорове за законосъобразност на откритите от възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки, както и от съдебните определения, с които се постановява спиране изпълнението на решение на възложителя или постановеното спиране се отменя.

(2) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията и:

1. обявленията за създадените от тях системи за предварителен подбор;

2. предварителните обявления-покани по чл. 109 ЗОП.

(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7 и ал. 2 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 17, т. 4 от ЗОП.

(4) Попълненото от възложителя съдържание на обявленията и предварителните обявления по ал. 1, т. 2-4 и ал. 2 не може да надвишава 650 думи.

(5) Документите по ал. 1, т. 1-7 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията едновременно на хартиен носител и в електронен вид-на магнитен носител, по електронна поща или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпълнителният директор на агенцията определя и обявява формата и техническите изисквания към документите, изпращани в електронен вид.

(6) Когато изпращат документи по ал. 1 и 2, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура-и регистрационния номер на съответната процедура.

(7) В случай че възложителят не разполага с данните по ал. 6, той посочва номера и датата на решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи.

(8) Възложителите посочват данните по ал. 6 и 7 в титулната част на съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен носител, а когато документът се изпраща по електронна поща-и в полето "Предмет" на изпратеното електронно съобщение.

(9) Документите по ал. 1, т. 1, 3-8 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от датата на съответното решение на възложителя, сключването на договора или провеждането на конкурса за проект или от датата, на която възложителят е узнал за съдебното решение или определение.

(10) В случаите, когато с оглед особеностите на предмета точната стойност на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, възложителите изпращат до агенцията по реда на ал. 5-7 и информация за стойността на поръчката в 7-дневен срок от приключване изпълнението на договора за обществена поръчка.

(11) В срока по ал. 10 възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията и информация за изплатените суми по всеки предсрочно прекратен или развален договор за обществена поръчка.


Чл. 6. (1) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква необходимата информация и документи от възложителите. Исканата информация се предоставя на хартиен носител и в електронен вид в определени от изпълнителния директор на агенцията срок и форма.

(2) В случай че документите по чл. 5 или информацията по ал. 1 не бъдат предоставени в съответните срокове, изпълнителният директор на агенцията уведомява Сметната палата или органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.


Раздел II
Изпращане на информация до "Държавен вестник"

Чл. 7. (1) Възложителите изпращат до "Държавен вестник":

1. предварителните обявления за възлагане на обществени поръчки;

2. обявленията за възлагане на обществени поръчки;

3. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

4. обявленията на възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП за създадените от тях системи за предварителен подбор;

5. предварителните обявления-покани по чл. 109 ЗОП;

6. обявленията за удължаване на срока за подаване на оферти и заявления за участие.

(2) Обявленията по ал. 1, т. 1-5 се изготвят съгласно образците по чл. 17, т. 4 ЗОП и се изпращат до "Държавен вестник" едновременно на хартиен носител и в електронен вид-на магнитен носител или по електронна поща.

(3) "Държавен вестник" обнародва съдържанието на обявленията по ал. 1, което не може да надвишава 650 думи.

(4) Обявленията по ал. 1 се изпращат до "Държавен вестник" в 7-дневен срок от датата на съответното решение на възложителя.

(5) В случаите на противоречие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Класификатора на обществените поръчки за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.


Раздел III
Оповестяване на информация от агенцията

Чл. 8. (1) Агенцията оповестява информацията, свързана с провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, чрез своята страница в интернет.

(2) Агенцията може да оповестява информация, свързана с нейната дейност, и чрез каталози, периодични бюлетини, брошури, доклади, разработки и други специализирани издания в областта на обществените поръчки.


Чл. 9. (1) На страницата на агенцията в интернет се оповестяват:

1. Регистърът на обществените поръчки;

2. издадените от изпълнителния директор на агенцията методически указания по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП;

3. поддържаните от агенцията списъци на възложителите;

4. списъкът на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

5. годишният доклад за дейността на агенцията;

6. практика по прилагането на ЗОП, включително съдебните и арбитражните решения и определения относно спорове по обществени поръчки;

7. информация за лицата, участвали като арбитри по дела, разглеждани от Арбитражния съд към агенцията;

8. списъкът на държавите, с които Република България е сключила многостранен или двустранен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица до участие в обществени поръчки в тези страни;

9. друга информация, свързана с обществените поръчки, определена от изпълнителния директор на агенцията.

(2) В списъка по ал. 1, т. 4 се посочва и браншовата организация, която е предложила съответния експерт. Възложителите могат да ползват като експерти и лица, които не са включени в списъка.


Глава трета
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 10. (1) В Регистъра на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.

(2) Регистърът представлява единна електронна база данни, която се води от определени от изпълнителния директор на агенцията длъжностни лица.

(3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 5 и 6.


Чл. 11. (1) В регистъра се вписват обстоятелствата по чл. 18 и 19, както и настъпилите в тях промени.

(2) Регистърът е публичен. Достъпът до информацията от регистъра е свободен и се осъществява чрез страницата на агенцията в интернет.


Раздел II
Водене на регистъра

Чл. 12. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.

(2) Уникалният идентификационен номер е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в регистъра.


Чл. 13. Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:

1. първа част-номер на партидата на възложителя;

2. втора част-година на решението за откриване на обществената поръчка;

3. трета част-4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.


Чл. 14. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено.

(3) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител.


Чл. 15. (1) Регистърът на обществените поръчки се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение и ползване.

(2) Защитата на информацията се осигурява чрез периодичното є оперативно архивиране.


Чл. 16. Длъжностните лица по чл. 10, ал. 2 имат право да откажат вписването на обстоятелства в регистъра, в случай че информацията е предоставена извън утвърдените образци по чл. 17, т. 4 ЗОП или е предоставена само на хартиен носител.


Чл. 17. Вписаната в регистъра информация за обществените поръчки за всяка бюджетна година се архивира след изтичането на 5 години от годината на вписването.


Раздел III
Обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра

Чл. 18. (1) В регистъра се вписват:

1. идентификационни данни за възложителя:

а) уникалният идентификационен номер на възложителя съгласно чл. 12;

б) код БУЛСТАТ;

2. уникалният номер на обществената поръчка съгласно чл. 13;

3. данните от попълнените съгласно образците по чл. 17, т. 4 ЗОП:

а) предварителни обявления по чл. 23 ЗОП;

б) предварителни обявления на възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП;

в) обявления по чл. 25, ал. 2 ЗОП;

г) обявления за конкурс за проект;

д) обявления за системи за предварителен подбор, създадени от възложители по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП;

е) предварителни обявления-покани от възложители по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП;

4. данни за решенията на възложителите:

а) номер, дата и правно основание съгласно ЗОП на решението за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка;

б) в случай че решението е за възлагане на обществена поръчка чрез процедура за договаряне със или без обявление-кратко изложение на мотивите на възложителя за избора на съответната процедура;

в) в случай че решението е за възлагане на обществена поръчка чрез процедура за договаряне без обявление-кратко описание на обекта и кодът на поръчката съгласно Класификатора на обществените поръчки, включително на обособените позиции;

г) номер, дата и правно основание на решението за прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка, а в случаите на прекратяване поради недостатъчност на финансовия ресурс на възложителя-и най-ниската цена, оферирана от класиран кандидат;

д) номер и дата на решението за удължаване на срока за представяне на оферти при открита процедура и за подаване на заявления за участие при процедура на договаряне с обявления, както и съответно удълженият срок;

5. попълнените образци по чл. 17, т. 4 ЗОП, с които е предоставена информация за сключените договори за обществена поръчка и за проведените конкурси за проекти.

(2) В случаите на обществени поръчки, възлагани по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, в регистъра се вписват:

1. обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2;

2. номер, дата и правно основание съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки на решението за откриване на процедура по възлагане на малка обществена поръчка;

3. данните от попълнените съгласно образеца по чл. 17, т. 4 ЗОП обявления за малка обществена поръчка;

4. данните от попълнената съгласно образеца по чл. 17, т. 4 ЗОП информация за сключените договори и проведените конкурси за малки обществени поръчки.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички промени в обстоятелствата по ал. 1 и 2. При вписването на промяната се отбелязва основанието за нейното настъпване.


Чл. 19. По изключение в регистъра могат да се вписват и други обстоятелства, ако това се налага с оглед осигуряването на публичност и прозрачност на процедурите за възлагане на обществени поръчки и защитата на правата и законните интереси на участниците в тях. В тези случаи подлежащите на вписване обстоятелства се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията за всеки конкретен случай.
страница:  1 | 2 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100