Правила применения Закона о стимулировании инвестиций

Правила применения Закона о стимулировании инвестиций

страница:  1 | 2 |

Обн., ДВ, бр. 74 от 24 август 2004 г., в сила от 24 август 2004 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) относно насърчаването на инвестициите в страната, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.


Чл. 2. Според размера инвестициите се делят на 3 класа:

1. първи клас-инвестиции над 100 млн. лв.;

2. втори клас-инвестиции от 50 млн. лв. до 100 млн. лв. включително, и

3. трети клас-инвестиции от 10 млн. лв. до 50 млн. лв. включително.


Чл. 3. Инвестицията се приема за реализирана при изпълнение на инвестиционния план.


Глава втора

СЕРТИФИКАТ ЗА КЛАС ИНВЕСТИЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

Раздел I

Ред за издаване и съдържание на сертификата за клас инвестиция

Чл. 4. (1) Сертификат за клас инвестиции се издава от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на заявление на инвеститора.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. инвестиционен план;

2. ако заявителят е юридическо лице, регистрирано в Република България, едноличен търговец или клон на чуждестранно лице:

а) съдебно удостоверение за актуално състояние;

б) годишните финансови отчети за последните 3 години, заверени от регистрирани одитори по реда на Закона за независимия финансов одит, придружени с одиторски доклади към тях; клонът прилага и годишните финансови отчети за последните 3 години на чуждестранното лице, заверени от одитор в съответствие с националното му законодателство, придружени с одиторските доклади към тях;

в) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

г) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

д) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

е) легализиран документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство;

3. ако заявителят е чуждестранно юридическо лице:

а) документ за регистрация съгласно националното му законодателство;

б) годишните финансови отчети за последните 3 години, заверени от одитори, придружени с одиторски доклади към тях;

в) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

г) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

д) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

е) легализиран документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство;

4. ако заявителят е физическо лице:

а) копие от документ за самоличност;

б) осъществени до момента инвестиционни проекти, ако има такива;

в) документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

г) декларация за произхода на паричните средства по образец, утвърден от изпълнителния директор;

д) легализиран документ, удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението съгласно националното му законодателство.


Чл. 5. (1) При постъпване на заявление от инвеститор изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице определя служителите от БАИ, които да извършат проверка на инвестиционния план и приложените към него документи.

(2) Въз основа на проверката служителите изготвят становище за съответствие на инвестицията с условията по чл. 12 ЗНИ и класа на инвестицията съгласно чл. 2 от правилника.

(3) Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице издава сертификат за клас инвестиция в срок един месец от постъпване на заявлението.

(4) Ако инвестиционният план не отговаря на изискванията на чл. 9 или не са представени всички изискуеми документи, служителите на БАИ уведомяват писмено инвеститора да поправи допуснатите нередовности, като срокът по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняването им.


Чл. 6. Изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице отказва издаването на сертификата, ако:

1. не са спазени съответните изисквания на чл. 4;

2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 12 от закона или чл. 2 от правилника.


Чл. 7. (1) Сертификатът съдържа следните реквизити:

1. сериен номер;

2. ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в Република България-номер на фирменото дело, седалище, БУЛСТАТ, данъчен номер, идентификационни данни за лицето, което го представлява, и обема на представителната власт; ако заявителят е чуждестранно юридическо лице, посочват се идентификационните данни съгласно националното му законодателство; ако заявителят е клон на чуждестранно лице, посочват се идентификационните данни за клона и за чуждестранното лице; ако заявителят е физическо лице, посочват се неговите лични данни;

3. клас на инвестицията;

4. правата на инвеститора по закона;

5. дата на издаване;

6. подпис на изпълнителния директор или на оправомощеното от него длъжностно лице и печат на агенцията.

(2) Сертификатът е валиден до изтичане на посочения в инвестиционния план срок за реализиране на инвестицията.

(3) Валидността на сертификата не може да надвишава 3 години от датата на издаването му.


Чл. 8. (1) Сертификатът се издава в два екземпляра-единият екземпляр се съхранява в БАИ, а другият се предоставя на инвеститора.

(2) Сертификатът и документацията по чл. 4 се съхраняват съгласно Закона за държавния архивен фонд.


Раздел II

Инвестиционен план

Чл. 9. Инвестиционният план съдържа следните реквизити:

1. ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран в Република България-номер на фирменото дело, седалище, БУЛСТАТ, данъчен номер, идентификационни данни за лицето, което го представлява, и обема на представителната власт; ако заявителят е чуждестранно юридическо лице, посочват се идентификационните данни съгласно националното му законодателство; ако заявителят е клон на чуждестранно лице, посочват се идентификационните данни за клона и за чуждестранното лице; ако заявителят е физическо лице, посочват се неговите лични данни;

2. цел на инвестицията съгласно чл. 12, ал. 1 ЗНИ;

3. размер на паричните средства, които ще бъдат вложени за придобиване на дълготрайни активи;

4. разчет за очакваните приходи и разходи;

5. разчет на очакваните парични потоци;

6. източници на финансиране;

7. очаквания брой на наетия персонал-в началото на изпълнението на инвестиционния план, както и очакваното му увеличение в процеса на неговото изпълнение, изискванията за професионална квалификация на персонала, както и очакваните разходи за програми за повишаване на квалификацията и за преквалификация на персонала;

8. определяне на мястото, където ще бъде построено предприятието или локализирано производственото оборудване; не се допуска разделяне на инвестицията на множество обособени обекти на различни територии;

9. вид на оборудването и съоръженията, както и размер в квадратни метри на площта, където ще бъдат построени производственото предприятие, складове, административни сгради и др.;

10. информация относно планираното строителство на нови сгради, наем или закупуване на съществуващи сгради;

11. етапи на изпълнение на инвестиционния план и паричните средства, предвидени за всеки етап.


Чл. 10. (1) Служителите на БАИ са длъжни да не разпространяват информацията по чл. 9, станала им известна във връзка с изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите на БАИ подписват декларация за конфиденциалност по образец, утвърден от изпълнителния директор.


Глава трета

РЕД ЗА ИНДИВИДУАЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Раздел I

Отношения между инвеститора и служителите на агенцията

Чл. 11. (1) Индивидуално административно обслужване се предоставя по искане на инвеститор, получил сертификат за първи или втори клас инвестиция.

(2) Искането се подава лично или чрез упълномощен представител на инвеститора до БАИ в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАИ.

(3) Искането се завежда във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването му.

(4) Индивидуалното административно обслужване се предоставя от агенцията безплатно. Таксите, установени с нормативен акт, за издаване на документи и/или за извършване на административна услуга са за сметка на инвеститора.


Чл. 12. По всяко заведено искане изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице определя служителите, които ще осъществят индивидуалното административно обслужване, необходимо за реализацията на инвестиционния план.


Чл. 13. Определените служители подготвят и предоставят на инвеститора пълна и точна информация за административните процедури по реализиране на инвестиционния план, включително необходимите документи, установените срокове и такси, както и банковите сметки на съответните компетентни органи.


Чл. 14. Инвеститорът предоставя необходимите документи, в т. ч. документи за платените такси, и упълномощава определените служители на БАИ да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми документи за осъществяване на инвестиционния план.


Раздел II

Отношения между служителите на БАИ и длъжностните лица от компетентните административни органи.
Задължения на длъжностните лица от компетентните административни органи

Чл. 15. Индивидуалното административно обслужване се осъществява от определените за това служители на БАИ във взаимодействие с длъжностните лица от съответната администрация, включени в поименния списък по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (ЗИД на ЗЧИ).


Чл. 16. За осъществяване на индивидуалното административно обслужване упълномощеният служител на БАИ изготвя искане до компетентните органи за започване на съответните административни процедури и предоставя необходимите документи на длъжностните лица от съответната администрация, включени в списъка по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЧИ.


Чл. 17. Длъжностните лица от съответната администрация са длъжни да оказват пълно съдействие на служители на БАИ при подготовката на необходимите документи за започване на административното производство, като:

1. предоставят актуална информация за административните процедури от компетентността на тяхната администрация-необходими документи, установени срокове, такси, банкови сметки и др., и своевременно уведомяват за настъпили изменения в тях;

2. осигуряват постоянен и безусловен достъп до всички административни актове и формуляри и оказват съдействие за попълване на документите;

3. незабавно ги уведомяват за необходимостта от отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация или документи.


Чл. 18. (1) Длъжностните лица от съответната администрация служебно извършват всички необходими действия за започване и осъществяване на съответните административни процедури, освен ако в закон е предвидено искането да бъде заявено лично от заинтересуваното лице или от негов представител.

(2) Когато за осъществяване на съответните административни процедури е необходимо издаването на документи от други административни органи, длъжностните лица от съответната администрация ги изискват служебно, освен ако в закон е предвидено искането да бъде заявено лично от заинтересуваното лице или от негов представител.

(3) В случаите по ал. 2 органът, издал документа, го изпраща служебно на длъжностните лица от администрацията, от чиято компетентност е издаването на окончателния документ.

(4) След издаването на необходимите документи длъжностните лица от съответната администрация уведомяват служителите на БАИ за получаването им.


Чл. 19. (1) Издаването на документ и/или извършването на административна услуга от компетентния орган се отказва с мотивиран акт, в който се посочват и условията и редът за обжалване.

(2) Отказът по ал. 1 се съобщава незабавно на упълномощените служители на агенцията.

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

(4) При неспазване на сроковете по чл. 15 ЗНИ оправомощените по чл. 35, ал. 1 от същия закон служители на БАИ съставят акт за установяване на административно нарушение.


страница:  1 | 2 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100