Закон о безопасном использовании ядерной энергии

Закон о безопасном использовании ядерной энергии

страница:»  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Обн., ДВ, бр. 63 от 28 юни 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.. Този закон урежда обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности, за осигуряване на ядрена безопасност и радиационна защита.


Чл. 2.. Ядрената енергия и ядрените материали се използват само за мирни цели в съответствие с този закон и с ратифицираните по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България международни договори.


Чл. 3.. (1) Ядрената енергия и йонизиращите лъчения се използват в съответствие с изискванията и принципите на ядрената безопасност и радиационната защита с цел осигуряване защитата на човешкия живот, здравето и условията на живот на сегашното и бъдещите поколения, околната среда и материалните ценности от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.

(2) При използването на ядрената енергия и йонизираците лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:

1. ядрената безопасност и радиационната защита имат приоритет пред всички други аспекти на тази дейност;

2. облъчването с йонизиращи лъчения на персонала и населението се поддържа на възможно най-ниско разумно достижимо ниво.


Глава втора

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ

Раздел I

Агенция за ядрено регулиране

Чл. 4.. (1) Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "агенцията", който е независим специализиран орган на изпълнителната власт и има компетентност, определена с този закон.

(2) Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години и може да бъде назначаван за още един мандат.

(3) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и се назначават от министър-председателя.


Чл. 5.. Председателят на агенцията:

1. ръководи и представлява агенцията;

2. издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по този закон;

3. осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения;

4. издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения;

5. налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени по този закон;

6. възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

7. осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности;

8. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасността при използването на ядрената енергия, йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработено гориво;

9. предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието по ядрената безопасност и радиационната защита;

10. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;

11. организира и координира подготовката и внася в Министерския съвет доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;

12. организира и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и по Допълнителния протокол към него;

13. изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;

14. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането на този закон;

15. упражнява и други правомощия, възложени му с нормативни актове.


Чл. 6.. (1) За председател и заместник-председатели на агенцията се назначават български граждани:

1. с висше образование по природни или технически науки на образователно-квалификационна степен "магистър";

2. с постоянен адрес на територията на страната;

3. с трудов и/или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на използването на ядрената енергия или йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, както и в областта на държавното регулиране на безопасното осъществяване на тези дейности;

4. които не са осъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

(2) Председателят и заместник-председателите не могат:

1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, акционери, съдружници, управители, прокуристи, консултанти или членове на управителни или контролни органи на предприятия и организации, които извършват дейности по този закон;

2. да заемат друга платена длъжност, освен ако упражняват научна или преподавателска дейност.

(3) Размерите на възнагражденията на председателя и на заместник-председателите се определят, както следва:

1. на председателя-95 на сто от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;

2. на заместник-председателите-90 на сто от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.


Чл. 7.. (1) Председателят може да бъде освободен преди изтичане на мандата само:

1. по негово искане;

2. при извършване на грубо нарушение на този закон;

3. при извършване на груби и/или системни нарушения на служебните задължения;

4. при отпадане на някое от условията за заемане на длъжността;

5. при невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца.

(2) В случай на освобождаване по ал. 1, както и при смърт или поставяне под запрещение на председателя на агенцията Министерският съвет определя нов председател при условията и по реда на чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 до края на мандата.


Чл. 8.. (1) В своята дейност председателят на агенцията се подпомага от администрация, организирана в агенцията.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(3) Структурата, дейността и организацията на работа на агенцията и нейната численост се определят в устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.

(4) За служителите от администрацията, които изпълняват дейностите по изготвяне на лицензии и разрешения и осъществяват контрол по тяхното спазване, се прилага забраната по чл. 6, ал. 2, т. 1.


Чл. 9.. (1) Към председателя на агенцията се създава:

1. Консултативен съвет по въпросите на ядрената безопасност;

2. Консултативен съвет по въпросите на радиационната защита.

(2) В консултативните съвети по ал. 1 се включват изтъкнати учени и специалисти в областта на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво.

(3) Председателят на агенцията със заповед определя състава на консултативните съвети.

(4) Консултативните съвети подпомагат дейността на председателя, като дават становища по научните аспекти на ядрената безопасност и радиационната защита.

(5) Консултативните съвети приемат правила за своята работа и заседанията им се ръководят от председателя на агенцията или от упълномощено от него лице.


Раздел II

Финансиране на Агенцията за ядрено регулиране

Чл. 10.. (1) Дейността на агенцията се финансира от държавния бюджет и от приходите от таксите, събирани по този закон.

(2) Агенцията е администратор на таксите по този закон.


Чл. 11.. (1) Приходите по бюджета на агенцията се набират от:

1. таксите, събирани по този закон и лихвите върху тях;

2. дарения.

(2) Средствата по бюджета на агенцията се разходват приоритетно за:

1. финансиране извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност и радиационната защита и с дейността по регулиране на ядрената безопасност и радиационната защита по този закон;

2. капиталови разходи за развитие на материалната база;

3. повишаване квалификацията на служителите в администрацията;

4. допълнително материално стимулиране на служителите в администрацията.


Раздел III

Правомощия на други органи

Чл. 12.. Държавните органи, които чрез финансиране или по друг начин съдействат за внедряването и използването на ядрена енергия или източници на йонизиращи лъчения, не могат да имат държавни регулиращи функции по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита при осъществяването на тези дейности.


Чл. 13.. Министрите на здравеопазването, на околната среда и водите, на вътрешните работи, на отбраната, на земеделието и горите, на транспорта и съобщенията и на образованието и науката осъществяват специализиран контрол в съответствие с предоставените им от закона правомощия.


Глава трета

РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ

Раздел I

Общи положения

Чл. 14.. (1) Ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения могат да се използват от физически или юридически лица само след получаване на разрешение и/или лицензия за безопасното осъществяване на съответната дейност в случаите, определени в този закон.

(2) Управлението на радиоактивните отпадъци и на отработеното гориво се извършва от юридически лица само след получаване на разрешение и/или лицензия за безопасното осъществяване на съответната дейност в случаите, определени в този закон.


Чл. 15.. (1) Лицензиите и разрешенията се издават, изменят, подновяват, прекратяват и отнемат от председателя на агенцията при условията на равнопоставеност и прозрачност.

(2) Лицензиите и разрешенията по този закон са индивидуални административни актове.

(3) Лицензия се издава за:

1. експлоатация на ядрено съоръжение;

2. използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински или научни цели или за осъществяване на контролни функции;

3. производство на източници на йонизиращи лъчения или на части за тях;

4. работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги-за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения или части за тях;

5. превоз на радиоактивни вещества;

6. (Отм.-ДВ, бр. 70 от 2004 г.);

7. специализирано обучение.

(4) Разрешение се издава за:

1. определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка);

2. проектиране на ядрено съоръжение;

3. строителство на ядрено съоръжение;

4. въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение;

5. извършване на промени, водещи до изменение на:

а) конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита в ядрено съоръжение;

б) условия и предели за безопасна експлоатация на ядрено съоръжение, на основата на които е издадена лицензията за експлоатация;

в) вътрешните правила за осъществяване на дейността, включващи инструкции, програми, технологични регламенти и други, приложени към лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение;

6. извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение;

7. превоз на ядрен материал;

8. (Отм.-ДВ, бр. 70 от 2004 г.)

9. строителство на обект с източник на йонизиращи лъчения, монтаж и предварителни изпитвания, извършени въз основа на технически проект и мерки за осигуряване на радиационната защита;

10. извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;

11. временно съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност;

12. еднократен превоз на радиоактивни вещества;

13. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части за тях в случаите, когато те не представляват стоки с възможна двойна употреба по смисъла на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

14. сделки с ядрени съоръжения и ядрени материали;

15. внос и износ на ядрен материал;

16. транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци, отработено гориво или други радиоактивни вещества.

(5) Удостоверения за правоспособност се издават на физически лица, които извършват дейности в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения.


Чл. 16.. Лицата, които извършват дейности по използването на ядрената енергия с източници на йонизиращи лъчения и по управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, са длъжни:

1. да спазват изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита при осъществяване на съответната дейност;

2. да извършват мониторинг на радиационните характеристики на работната и околната среда;

3. да извършват оценка на ядрената безопасност и радиационната защита на ядрените съоръжения и на източниците на йонизиращи лъчения и да предприемат действия и мерки за повишаването им при отчитане на собствения и международния експлоатационен опит и научните постижения в тази област;

4. да наемат на работа само лица, които отговарят на установените нормативни изисквания за образование, правоспособност за работа в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения;

5. да наемат на работа само лица, които отговарят на специфични здравни изисквания, определени с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването;

6. да осигуряват обективна информация на населението и на държавните органи и обществените организации относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;

7. да осигуряват всички мерки и действия, свързани с безопасното съхраняване на ядрените материали, радиоактивните вещества, отработеното ядрено гориво, както и на радиоактивните отпадъци, получени в резултат на своята дейност, до предаването им за управление на лице, получило лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци;

8. да предприемат мерки за предотвратяване на инциденти и аварии и за ограничаване на последиците от тях;

9. да осигуряват достатъчно финансови ресурси за безопасното прекратяване на дейността си;

10. да създават такива условия, че при осъществяване на дейността генерирането на радиоактивни отпадъци да бъде на най-ниското достижимо ниво по отношение на обем и радиоактивност;

11. да измерват, отчитат и контролират параметри, характеризиращи ядрения материал, радиоактивните вещества и другите източници на йонизиращи лъчения, и да поддържат системи за тяхното отчитане и контрол;

12. да осигуряват физическата защита на ядрените съоръжения, ядрените материали, радиоактивните вещества и на другите обекти с източници на йонизиращи лъчения и съгласувано с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, когато това е предвидено в закона;

13. да осигуряват обучение на персонала, както и усъвършенстване и контрол на квалификацията му;

14. да поддържат високо ниво на качеството на дейностите, които извършват;

15. да прилагат системи и оборудване, технологии и процедури, съответстващи на постиженията на науката и техниката и на международно признатия експлоатационен опит;

16. да поддържат система за контрол на изхвърлянията на радиоактивни вещества и на радиационната обстановка на площадката, в радиационнозащитната зона и в наблюдаваната зона;

17. да поддържат застраховка или друга финансова гаранция срещу ядрена вреда.


Чл. 17.. Забраняват се:

1. разработването, производството, предаването, търговията, включително външнотърговската дейност, съхраняването, превозването, включително транзитът, придобиването, притежаването и взривяването на ядрено оръжие или на други ядрени експлозивни устройства, както и разпространението на информация за такива обекти и дейности, когато е насочено срещу националната сигурност, обществения ред или здравето на гражданите;

2. повишаването на активността на хранителни стоки и други продукти освен в предвидените със специален закон случаи чрез добавяне на радиоактивни вещества или чрез активацията им, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;

3. нерегламентираното облъчване с йонизиращи лъчения;

4. вносът на радиоактивни отпадъци, освен:

а) при обратен внос на използвани закрити източници на йонизиращи лъчения, произведени в Република България;

б) когато радиоактивните отпадъци са получени от преработване на материали, извършено като услуга в полза на Република България или на българско юридическо лице.


Чл. 18.. (1) Председателят на агенцията издава лицензия:

1. по чл. 15, ал. 3, т. 1-в срок до 9 месеца;

2. по чл. 15, ал. 3, т. 7-в срок до 6 месеца;

3. (Изм.-ДВ, бр. 70 от 2004 г.) по чл. 15, ал. 3, т. 2-5 в срок до един месец

(2) Председателят на агенцията издава разрешение:

1. по чл. 15, ал. 4, точки 1-4, 6 и 14-в срок до 9 месеца;

2. по чл. 15, ал. 4, т. 5-в срок до 6 месеца;

3. по чл. 15, ал. 4, точки 7-13 и 15-в срок до един месец;

4. по чл. 15, ал. 4, т. 16-в срок до един месец след приемане на решение от Министерския съвет в случаите по чл. 25, ал. 1.

(3) Сроковете за издаване на лицензия и разрешение започват да текат от получаването на заявление за издаване с всички необходими документи.

(4) Лицензия или разрешение по този закон не се издават на лице, което:

1. не отговаря на условията, определени с този закон;

2. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;

3. е в ликвидация;

4. е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните и контролните им органи.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100