Распоряжение о возложении небольших общественных заказов

Распоряжение о возложении небольших общественных заказов

страница:  1 | 2 | 3 | 4 |

Обн., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане на малки обществени поръчки.

(2) Малки обществени поръчки са обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. за строителство-не повече от 1 800 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 5 000 000 лв.;

2. за доставки-не повече от 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 250 000 лв.;

3. за услуги-не повече от 90 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 250 000 лв.;

4. конкурс за проект-не повече от 30 000 лв.

(3) Стойността на поръчките се определя по реда на чл. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(4) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 ЗОП финансират с повече от 50 на сто малка обществена поръчка за строителство или за услуги, свързани със строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на наредбата.


Чл. 2. (1) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 ЗОП могат да не провеждат процедура за възлагане на малки обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. за строителство-не повече от 100 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 200 000 лв.;

2. за доставки-не повече от 30 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 60 000 лв.;

3. за услуги-не повече от 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 40 000 лв.;

4. конкурс за проект-не повече от 10 000 лв.

(2) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП могат да не провеждат процедура за малки обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. за строителство-не повече от 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 200 000 лв.;

2. за доставки-не повече от 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 100 000 лв.;

3. за услуги-не повече от 30 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-не повече от 60 000 лв.

4. за конкурс за проект-не повече от 20 000 лв.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителите са длъжни да изискат не по-малко от 3 ценови оферти, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. за възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 ЗОП:

а) за строителство-над 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 90 000 лв.;

б) за доставки-над 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 30 000 лв.;

в) за услуги-над 10 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 20 000 лв.;

г) за конкурс за проект-над 3000 лв.;

2. за възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП:

а) за строителство-над 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 100 000 лв.;

б) за доставки-над 25 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 50 000 лв.;

в) за услуги-над 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 30 000 лв.;

г) за конкурс за проект-над 10 000 лв.


Глава втора
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 3. (1) Малките обществени поръчки се възлагат в съответствие с принципите по чл. 2 ЗОП чрез открит конкурс, публичен търг, договаряне с покана, борсова сделка или открит конкурс за проект.

(2) Възложителите вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс или чрез открит конкурс за проект винаги когато не са налице условията за договаряне с покана по чл. 52, ал. 1 и когато обектът на поръчката не позволява възлагането є чрез публичен търг или чрез борсова сделка.


Чл. 4. (1) Открит конкурс е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта.

(2) Публичен търг е процедура за възлагане на малки обществени поръчки за доставка, при която на всички заинтересувани лица се предоставя възможност да предложат цена по-ниска от началната тръжна цена.

(3) Договаряне с покана е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с не по-малко от 3 определени от него лица, освен в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 6, 8, 10, 11, 13 и 14.

(4) Борсова сделка е сделка по смисъла на чл. 45 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

(5) Открит конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, и всички заинтересувани кандидати могат да представят проекти.


Глава трета
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Откриване на процедура за възлагане на малки обществени поръчки

Чл. 5. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с което одобрява:

1. обявлението и документацията за участие в процедурата-при възлагане чрез открит конкурс или чрез публичен търг;

2. обявлението и конкурсната програма-при възлагане чрез открит конкурс за проект;

3. поканата за участие в процедурата и документацията-при възлагане чрез договаряне с покана.

(2) Решението и обявлението по ал. 1, т. 1 и 2 и решението и поканата по ал. 1, т. 3 се изпращат до Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид при условията и по реда на Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).


Чл. 6. (1) Обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2. вид на процедурата;

3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;

4. код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;

5. място и срок за изпълнение на поръчката;

6. условия и размер на гаранцията за участие, ако такава се предвижда, и на гаранцията за изпълнение на договора;

7. критерии за оценка на офертите;

8. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

9. място и срок за подаване на офертите, който не може да бъде по-малък от 21 дни;

10. срок на валидност на офертите;

11. място, дата и час на отваряне на офертите;

12. дата на обнародване на предварителното обявление, ако има такова;

13. дата на изпращане на обявлението.

(2) В обявлението възложителят може да предвиди и:

1. ограничение за представяне на варианти в офертите;

2. когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции-възможност кандидатите да подават оферти за всички или само за някои от тях;

3. показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.

(3) Когато обектът на малката обществена поръчка включва няколко обособени позиции, една или повече от които са за стоки и/или услуги, чието производство или извършване е определено с акт на Министерския съвет за възлагане на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания, възложителят не може да ограничава кандидатите да подават оферти за всяка обособена позиция.

(4) Възложителят може да предвиди в обявлението и допълнителни изисквания за изпълнението на малката обществена поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и откриването на работни места за лица с увреждания, при спазване изискванията на чл. 9.


Чл. 7. (1) Обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено съгласно образеца по чл. 17, т. 4 ЗОП.

(2) Обявлението се обнародва в бюлетина за обществени поръчки на "Държавен вестник" до 12 дни след изпращането му във вида, определен с ППЗОП. Обявлението се изпраща и в електронен вид.


Чл. 8. (1) Документацията за участие трябва да съдържа:

1. решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;

2. обявлението или поканата за малката обществена поръчка;

3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4. техническите спецификации;

5. инвестиционните проекти, когато обществената поръчка е за строителство;

6. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

7. образец на офертата, както и указание за подготовката є;

8. проект на договор;

9. проект на арбитражно споразумение, подписано от възложителя, когато той предлага такова.

(2) Методиката по ал. 1, т. 6 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

(3) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

(4) Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията.

(5) Документите по ал. 1, т. 7-9 се прилагат към документацията и на електронен носител.


Чл. 9. Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.


Чл. 10. (1) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 5-дневен срок от постъпване на искането.

(2) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.


Раздел II
Оферти

Чл. 11. (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.


Чл. 12. (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на малка обществена поръчка има право да представи само една оферта.

(2) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта в офертата си.

(3) Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.


Чл. 13. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:

1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице-копие от документ за самоличност;

2. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

3. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП;

4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;

6. срок за изпълнение на поръчката;

7. предлагана цена;

8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда-в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;

9. срок на валидност на офертата;

10. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

(2) При публичен търг офертата съдържа документите и данните по ал. 1, т. 1, 3, 4, 9 и 10.

(3) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1-4 и 10 се представят за всеки от тях.

(4) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1-5 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(5) Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по ал. 1, т. 2-5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, офертата и документите към нея могат да се представят на официалния език на съответната страна.


Чл. 14. (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции-и за кои позиции се отнася.

(2) Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.


Чл. 15. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.

(3) Възложителят може да изиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за малката обществена поръчка.


Раздел III
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 16. (1) Подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на малки обществени поръчки се извършват от възложителя.

(2) Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите.

(3) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 3 години след приключване изпълнението на договора.


Чл. 17. (1) Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид.

(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 18. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти.

(4) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100