Закон об общественных заказах в Республике Болгария

Закон об общественных заказах в Республике Болгария

страница:  1 2 3 4 5 6 7 8

Обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г.

Ч А С Т П Ъ Р В А

ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Цел и принципи
Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.
Чл. 2. Обществените поръчки се възлагат по процедурата, предвидена в този закон, в съответствие със следните принципи:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и честна конкуренция;

3. равнопоставеност на всички кандидати.


Раздел II

Обекти и субекти на обществени поръчки
Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:

1. доставките на стоки, осъществени чрез покупка, лизинг, наемане от възложителя със или без право на закупуване, покупка на изплащане;

2. предоставянето на услуги;

3. строителството, включително:

а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;

б) изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;

в) инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Доставката на стоки може да включва всички необходими предварителни дейности по реалната употреба на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други.


Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:

1. придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права;

2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;

3. финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услугите, предоставяни от Българската народна банка;

4. научните изследвания и експерименталните разработки, когато ползите не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност и той изцяло е заплатил услугата.


Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:

1. обществени поръчки за услуги, които се възлагат по общия ред и включват категориите услуги по приложение № 2;

2. обществени поръчки за услуги, които освен по общия ред могат да се възлагат и по реда на глава седма, раздел I и включват категориите услуги по приложение № 3.

(2) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по ал. 1, т. 1 и 2, се възлага по общия ред, когато стойността на услугите по т. 1 е по-голяма от стойността на услугите по т. 2.


Чл. 6. Субекти на обществени поръчки са възложителите, кандидатите и изпълнителите.
Чл. 7. (1) Възложители на обществени поръчки са:

1. Народното събрание, администрацията на Президентството на Република България, администрацията на Министерския съвет, министерствата, администрациите на държавните комисии, държавните агенции, изпълнителните агенции, областните администрации, администрациите или юридическите лица на други държавни органи, създадени с нормативен акт, общините, съдилищата и Конституционният съд;

2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;

3. публичноправните организации, както и лечебните заведения-търговски дружества, на които повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

4. обединенията от субекти по т. 1 и 3, които не са юридически лица;

5. публичните предприятия, когато извършват една или няколко от следните дейности, както и други търговци по смисъла на Търговския закон, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от следните дейности:

а) предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия, както и доставката до тези мрежи;

б) търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;

в) експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани от превозвачи;

г) експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, автоматизирани транспортни системи или въжени линии;

д) предоставяне на универсална пощенска услуга.

(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, т. 5:

1. предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят;

2. доставките на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия до мрежи за обществени услуги по ал. 1, т. 5, буква "а", когато:

а) производството на питейна вода или електрическа енергия е предназначено за дейност, различна от дейностите по ал. 1, т. 5, и количеството на доставките до мрежата за обществени услуги зависи от собственото потребление на производителя, при условие че количеството на доставките е не повече от 30 на сто от средното годишно производство за последните три години, включително за текущата година;

б) производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат на дейност, различна от дейностите по ал. 1, т. 5, и доставките до мрежата за обществени услуги имат за цел единствено икономичното използване на това производство, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 8. (1) Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях длъжностни лица.

(2) Министерският съвет може да възложи с решение на определено министерство, държавна агенция, държавна комисия, изпълнителна агенция и областна администрация да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи договор.

(3) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.


Чл. 9. (1) Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

(2) Възложителят може да предвиди в обявлението за обществената поръчка изискване за създаване на юридическо лице, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В тези случаи новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.


Чл. 10. Изпълнител на обществена поръчка е кандидат, който е участвал в процедура за възлагане на обществена поръчка и с който възложителят е сключил договор за обществена поръчка.
Чл. 11. Актовете на възложителите на обществени поръчки, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, не са индивидуални административни актове.
Чл. 12. (1) Законът не се прилага за:

1. договори или конкурси за проекти, които публичните предприятия и търговците сключват или организират във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 5, с изключение на такива, сключвани или организирани от възложители, извършващи дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, буква "а", които са свързани със:

а) напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или

б) отвеждане или пречистване на отпадъчни води;

2. договори или конкурси за проекти, които публичните предприятия и търговците сключват или организират във връзка с дейност, която се извършва в чужда държава, когато не се използва мрежа или географски район в Република България;

3. договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;

4. договори за доставка на вода, енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители, извършващи дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, букви "а" и "б";

5. договори за услуги, сключвани от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги за последните три години е от предоставянето на такива услуги на свързани предприятия;

6. договори за услуги, сключвани между дружество, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, и един от участниците в това дружество или между такова дружество и предприятие, свързано с един от участниците в него, при условие че поне 80 на сто от средния годишен оборот на дружеството от реализираните в Република България услуги за последните три години е от предоставянето на такива услуги за свързани предприятия;

7. договори за услуги, сключвани със субект, който е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 3 и има изключителни права за предоставянето на такива услуги по силата на закон или административен акт;

8. договори за доставки, услуги или строителство, финансирани повече от 50 на сто от други държави или от международни или чуждестранни организации, когато предоставящият финансирането е посочил изпълнителя;

9. договори на Националната здравноосигурителна каса за лекарства по чл. 45, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване.

(2) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:

1. дейностите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 1 и 2;

2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;

3. името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 5 и 6 в случаите, когато се прилагат тези изключения.


Чл. 13. (1) Законът не се прилага за обществени поръчки:

1. свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство;

2. за доставки и услуги, които са свързани с производството и търговията с оръжия, боеприпаси и военна техника;

3. при изпълнение на международен договор, предвиждащ доставки, услуги и строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;

4. възлагани по специална процедура на международна организация, когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането;

5. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване на участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.

(2) (В сила от 6 април 2004 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на икономиката и министъра на финансите. В наредбата се определят и условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения, както и случаите, в които те се допускат.


Чл. 14. (1) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в този закон, се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:

1. за строителство-над 1 800 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 5 000 000 лв.;

2. за доставки-над 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 250 000 лв.;

3. за услуги-над 90 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната-над 250 000 лв.;

4. конкурс за проект-над 30 000 лв.

(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага ал. 1, т. 3.

(3) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 1.

(4) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство по ал. 3, лицата, които възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 3.

(5) (В сила от 6 април 2004 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на външните работи.


Чл. 15. (1) Стойността на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 стойността на обществената поръчка се изчислява, както следва:

1. при договор за доставка чрез лизинг, наемане или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, който е със срок:

а) до една година-общата стойност за срока на неговото действие;

б) повече от една година-стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;

2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги-на база:

а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или

б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;

3. при договор за доставка и/или услуга, предвиждащ опции-в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции;

4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:

а) ако е със срок до 4 години-общата стойност на договора за срока на неговото действие;

б) ако е със срок повече от 4 години-стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;

5. при договор за застрахователна услуга-платимата застрахователна премия;

6. при договор за финансова услуга-цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите;

7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;

8. при договор за строителство-на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;

9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса.

(3) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания към изпълнителя на обществената поръчка.

(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.

(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.

(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.


Раздел III

Видове процедури
Чл. 16. (1) Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, процедури на договаряне и конкурс за проект.

(2) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура или конкурс за проект винаги когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне по чл. 84 и 90.

(3) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или конкурс за проект винаги когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 104.

(4) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

(5) Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.

(6) Процедурите на договаряне са:

1. процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече кандидати, избрани от него след предварителен подбор;

2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

(7) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.


Глава втора

ОРГАНИ. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Органи
Чл. 17. Министърът на икономиката осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки, като:

1. разработва проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;

2. внася годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки до 31 март на съответната година за приемане от Министерския съвет;

3. (В сила от 6 април 2004 г.) утвърждава Класификатор на обществените поръчки и го обнародва в "Държавен вестник";

4. (В сила от 6 април 2004 г.) утвърждава образци на обявленията и на информацията за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти, които обнародва в "Държавен вестник";

5. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;

6. извършва и други дейности, възложени му с този закон.


Чл. 18. (В сила от 6 април 2004 г.) (1) Към министъра на икономиката се създава Агенция по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София.

(3) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи и приходи от собствена дейност.

(4) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 19. (1) (В сила от 6 април 2004 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на икономиката.

(2) Изпълнителният директор на агенцията:

1. издава методически указания по прилагането на закона и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

2. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;

3. оспорва пред съд решения на възложители в случаите на нарушение на чл. 25, ал. 4;

4. предявява пред съд искове за обявяване на нищожност на договори за обществени поръчки при нарушение на закона;

5. (В сила от 6 април 2004 г.) дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;

6. води Регистър на обществените поръчки;

7. поддържа списъци на възложителите по чл. 7, ал. 1;

8. поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9. (В сила от 6 април 2004 г.) разработва образци на обявленията и на информацията за възложените обществени поръчки;

10. (В сила от 6 април 2004 г.) разработва Класификатор на обществените поръчки;

11. (В сила от 6 април 2004 г.) участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;

12. представя на министъра на икономиката годишен доклад за дейността на агенцията;

13. събира и обобщава практиката по прилагането на закона;

14. изготвя и поддържа списък на държавите, с които Република България е сключила многостранен или двустранен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица до участие в обществени поръчки в тези страни.

(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква от възложителите на обществени поръчки необходимата информация.

(4) Възложителите са длъжни да представят изисканата информация по ал. 3 в определен от изпълнителния директор на агенцията срок.

(5) Информацията по ал. 2, т. 1, 6-8 и 12-14, както и утвърдените образци и класификатор по т. 9 и 10 се публикуват в Интернет.


страница:  1 2 3 4 5 6 7 8
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100