Закон о табаке и табачных изделиях

Закон о табаке и табачных изделиях

страница:  1 | 2 | 3 | 4 |

Обнародван, ДВ, бр. 101 от 30 ноември 1993 г., изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33, 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 4 март 2003 г., бр. 57 от 2004 г., бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.


Чл. 2. (1) Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществяват от Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.; изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Министерският съвет утвърждава национална стратегия за развитието на тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието и горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.; изм. ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Областните управители разработват регионални стратегии за развитието на тютюнопроизводството по общини, количества, типове, произходи и сортове.


Глава втора

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН

Чл. 3. Производството на тютюн включва: произвеждане на разсад, разсаждане, отглеждане, прибиране, сушене и производителска манипулация.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, регистрирани по този закон.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.; бр. 33 от 2000 г.) (1) Всяка година до 15 януари по предложение на Фонд "Тютюн" министърът на земеделието и горите определя със заповед количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн.

(2) Разпределението по ал. 1 по общини се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Въз основа на разпределението по ал. 2 и районирането на произходите всяка година до 15 февруари кметът на общината със заповед определя: по населени места в общината-количествата, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн; по производители-квотите за производство на тютюн, площите, типовете, произходите, сортовете и количествата за производство на тютюн. Заповедта се представя във Фонд "Тютюн" до 20 февруари.

(4) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

(5) Всяка година до 1 декември купувачите на тютюн заявяват във Фонд "Тютюн" необходимите им за договаряне и изкупуване количества по общини, типове, произходи и сортове за следващата година.

(6) Тютюнопроизводителите до 15 ноември на текущата година подават заявления в общината по местопроизводството за количествата тютюн по типове, произходи и сортове.

(7) В срока по ал. 5 кметовете на общините представят във Фонд "Тютюн" обобщени данни за заявените по ал. 6 количества по типове, произходи и сортове.

(8) Предложението на Фонд "Тютюн" до министъра на земеделието и горите се изготвя въз основа на информацията по ал. 5 и 7.

(9) Кметът на общината определя със заповед комисия, която извършва до края на юли проверка на разсадените от регистрираните тютюнопроизводители площи и дава заключение относно спазването на квотите за производство на тютюн по ал. 3. В срок до 15 август резултатите от проверката се изпращат във Фонд "Тютюн".


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) В общините и във Фонд "Тютюн" се води регистър на тютюнопроизводителите и на площите за отглеждане на тютюн по образец съгласно приложение № 1.

(2) Кметът на общината определя длъжностно лице, което води регистъра по ал. 1.

(3) На всеки регистриран тютюнопроизводител се издава удостоверение за регистрация, в което се вписва разпределената му квота по чл. 5, ал. 3. Удостоверението се издава от кмета на общината в два екземпляра до 20 февруари.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Тютюнопроизводителите, които са регистрирани по този закон, получават безвъзмездно тютюневи семена.

(2) Средствата за производство на тютюневи семена от сортове тютюн, включени в заповедта по чл. 5, ал. 1, се осигуряват от Фонд "Тютюн".

(3) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и горите, а семената се раздават на тютюнопроизводителите от кмета на общината, в която се регистрират.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Производството на тютюн и тютюневи семена се извършва по технологични инструкции, утвърдени от министъра на земеделието и горите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. бр. 113 от 1999 г.; отм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.)


Глава трета

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА ПРИ ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Окачествяването на тютюна се извършва съвместно от производителя и купувача по ред, определен в договора между тях или от упълномощени от страните длъжностни лица и съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Данните по окачествяването на тютюна при изкупуването му се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец-приложение № 2.

(3) (Предишна ал. 2 - изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) При спор окачествяването на тютюна се извършва от районен държавен експерт по тютюна с решение в 5-дневен срок от поискването с участието на страните.

(4) (Предишна ал. 3 - изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) При оспорване на решението по ал. 3 окончателно решение се взема в 10-дневен срок от тричленна комисия на държавни експерти, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите.

(5) (Предишна ал. 4 - изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Статутът на държавните експерти по тютюна, както и редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите, съгласувана с Държавната агенция по стандартизация и метрологи в едномесечен срок от влизането на този закон в сила.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Всички разходи, свързани с окачествяването на тютюна, с изключение на тези по чл. 9, ал. 3 и 4, са за сметка на купувача


Глава четвърта

ИЗКУПУВАНЕ НА ТЮТЮНА

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм.-ДВ, бр. 57 от 2004г.) Изкупуването на тютюна се извършва от лица, които имат право да извършват промишлена обработка на тютюн, получили разрешение от Министерския съвет.

(2) Производството и изкупуването на тютюн се осъществява чрез писмени договори между купувачите и тютюнопроизводителите, които се сключват в началото на всяка производствена година, но не по-късно от 31 март. Не могат да се сключват договори без удостоверение за квота. Лицата по ал. 1 са длъжни да предложат на производителите договори в съответствие с получената от тях квота.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Страните не могат да сключват договорите по цени, по-ниски от минималните изкупни цени.

(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) В договора страните предвиждат компенсация за тютюнопроизводителя, равна на индекса на изменение на цените на производител за селскостопанските стоки при просрочване на срока на плащане на изкупения тютюн.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Страните по договора задължително договарят авансово плащане не по-малко от 20 на сто от стойността на тютюна, платимо при сключването на договора. При виновно неизпълнение на договора от страна на купувача авансово платената цена се смята за задатък. При виновно неизпълнение на договора от страна на тютюнопроизводителя авансовото плащане се възстановява на купувача от Фонд "Тютюн" до размера на премиите, които се дължат на съответния производител, а останалата част се възстановява от тютюнопроизводителя.

(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Купувачите се задължават да изкупят договорените количества тютюн и до 20 на сто от произведените в повече количества от същите площи.

(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм.-ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Изкупуването се извършва до 1 март на следващата година. Срокът за изкупуване може да бъде удължаван за определени райони или за цялата страна със заповед на министъра на земеделието и горите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Купувачът в срок до 7 работни дни след сключването на договора по ал. 2 го представя във Фонд "Тютюн" и в общината, в която е регистриран тютюнопроизводителят, за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1.

(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Кметът на общината до 15 април представя обобщена информация на Фонд "Тютюн" за сключените договори по населени места, тютюнопроизводители, типове и произходи.

(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Ежегодно до 30 април купувачите представят във Фонд "Тютюн" информация относно изкупените количества тютюн по типове, произходи, качество и цени, по които е изкупен.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Изкупува се изсушен, манипулиран и опакован от производителите тютюн.

(2) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Сроковете за изплащане на изкупения тютюн се определят от страните в договора, но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна.


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Купувачите са длъжни в 10-дневен срок от изкупуване на тютюна да представят в общината данни за количеството, типа и произхода на изкупения тютюн.

(2) Кметът на общината ежемесечно предоставя на министъра на земеделието и горите данни за количеството предаден тютюн по типове и произход.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., бр. 33 от 2000 г.) С решение на Министерския съвет Фонд "Тютюн" може да финансира изкупуването на произведения по договор, но неизкупен тютюн.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Не се изкупуват тютюни, които не отговарят на минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.


Чл. 16. Забранява се препродаването на изсушен, на производителски манипулиран тютюн, както и на тютюна по чл. 12, ал. 2.


Глава пета

ИЗКУПНИ ЦЕНИ

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Всяка година до 31 януари по предложение на министъра на земеделието и горите Министерският съвет определя минимални изкупни цени на тютюна по типове, произходи и класи.

(2) Предложението по ал. 1 се изготвя от Фонд "Тютюн".

(3) Министерският съвет приема методика за определяне на минималните изкупни цени, която отговаря на следните критерии:

1. разходи за производство на тютюн по типове и произходи;

2. разходи за промишлена обработка, съхранение и заготовка на манипулирания и ферментирал тютюн за реализация;

3. равнище на експортни цени на българските тютюни и пазарна конюнктура;

4. постигане на квотите за производство на тютюн, приети със стратегията за развитие на тютюнопроизводството.

(4) Минималните изкупни цени се обнародват в "Държавен вестник".


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Минималните изкупни цени се прилагат за тютюни, произведени съгласно изискванията на закона.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100