Закон о туризме в Республике Болгарии

Закон о туризме в Республике Болгарии
страница: 1

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

 

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 1 октомври 2002 г.
Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Законът урежда организацията и управлението на туризма.


Чл. 2. Целта на закона е да:

1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение;

2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности;

3. осигури защита на потребителите на туристическия продукт;

4. определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристическия продукт.


Чл. 3. (1) Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.

(2) Туристически дейности са:

1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;

2. хотелиерството и ресторантьорството;

3. предоставянето на допълнителни туристически услуги.

(3) Туристически обекти са:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи;

3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

4. местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) плажовете;

6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) ски-пистите;

7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по Закона за паметниците на културата и музеите

9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии.

(4) Туризмът е:

1. ваканционен;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) културно-исторически;

3. екологичен;

4. здравен и балнеоложки;

5. спортен;

6. селски;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) конгресен;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) друг.


Чл. 4. Държавата осъществява политиката си в туризма, като:

1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика;

2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика;

3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм;

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт;

6. осъществява междудържавното сътрудничество в туризма.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
© 2004-2005 Рила Ру  Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100