Закон о вине и алкогольных напитках

Закон о вине и алкогольных напитках

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Обн. ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16 от 2004 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1.(1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.)Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

(2) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите, посочени в приложение № 1.

(3) (Предишна ал. 2, изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Законът има за цел да създаде условия за възстановяване и развитие на лозаро-винарския сектор, за повишаване качеството на вината, напитките и продуктите, произведени от грозде или вино, чрез въвеждане на система от мерки, регулиращи процесите на тяхното получаване, производство и търговия.

(4) (Предишна ал. 3, изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министърът на земеделието и горите съвместно с Националната лозаро-винарска камара изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в страната.

(5) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министърът на земеделието и горите осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор.


Глава втора

КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ, ТИПОВЕ ВИНА


Чл. 2.(1) Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са бели, розови (розе) и червени и се определят в категории, видове и типове.


Раздел I
Категории вина


Чл. 3. (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са две категории: трапезни и качествени, произведени в определен район.


Трапезни вина

Чл. 4. (Изм.-ДВ, бр. 56 от 2002 г., бр. 16 от 2004 г.) Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни процента за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание, и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 грама на литър.


Чл. 5.(1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 разрешени или препоръчани сортове лози.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85 на сто от гроздето произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино.

(3) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 7.


Чл. 6. (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от който произхожда гроздето. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район.


Чл. 7.Министерският съвет приема наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина.


Качествени вина, произведени в определен район

(Загл., изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

Чл. 8.(1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено и бутилирано в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.

(2) (Отм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

(3) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, произведени в определен район се свързват с определения лозарския район, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредбата по ал. 8.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Имената на определените райони, микрорайони или масиви се използват при условията, определени в наредбата по ал. 8.

(5) (Изм.-ДВ, бр. 56 от 2002 г., бр. 16 от 2004 г.) Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата.Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.

(6) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:

1. (Изм.-ДВ, бр. 56 от 2002 г.) нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;

2. (Изм.-ДВ, бр. 56 от 2002 г.) разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал. 1;

3. агротехнически мероприятия;

4. методи за технология на производство на вино;

5. минимално естествено алкохолно съдържание;

6. добив от хектар;

7. резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка;

8. (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино.

(7) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 8.

(8) (Предишна ал. 7, изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министерският съвет приема наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване.

(9) (Нова-ДВ, бр. 56 от 2002 г., предишна ал. 7, изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Въз основа на данните за местоположението, границите, размерите и другите характеристики на районите, микрорайоните или масивите се създават специализирани карта, регистър и информационна система за лозята. Съдържанието на специализираните карта и регистър, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.


Чл. 9.(1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Качествените вина, произведени в определен район могат да бъдат:

1. качествени вина с гарантирано наименование за произход;

2. качествени вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Качествените вина с гарантирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8. Условията, на които те трябва да отговарят, се уреждат в наредбата по чл. 8, ал. 8.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8, и които притежават установена известност. Условията, на които трябва да отговаря всяко вино с гарантирано и контролирано наименование за произход, се определят в наредбата по чл. 8, ал. 8.

(4) (Отм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.)


Чл. 9а. (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Наименованията за произход на качествените вина, произведени в определен район, и географските указания за регионалните вина могат да се използват единствено за означаване на вина, които отговарят на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му.


Раздел II
Видове вина


Чл. 10. (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Вината са три вида: тихи, шумящи и специални.


Чл. 11. Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 грама на литър.


Чл. 12. (1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина са пенливи и искрящи.

(2) Министерският съвет приема наредба, с която урежда правилата за производството на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки.


Чл. 13. (1) Специални вина са: ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

(2) Министерският съвет приема наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство.


Пенливи вина

Чл. 14. (1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите вина са естествено пенливи и пенливи-газирани.

(2) Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид-резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20 °С не може да бъде по-ниско от 3 бара.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите-газирани вина се получават само от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид-резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20 °С не може да бъде по-ниско от 3 бара.

(4) При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 12, ал. 2.

(5) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията на наредбата по чл. 8, ал. 8.

(6) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Пенливи качествени вина, произведени в определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина.


Искрящи вина

Чл. 15. (1) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Искрящите вина са естествено искрящи и искрящи-газирани.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20 °С не е по-малко от 1 бар и не е по-високо от 2,5 бара.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Искрящи-газирани вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид-резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20 °С не е по-малко от 1 бар и не е по-високо от 2,5 бара.

(4) При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определен с наредбата по чл. 12, ал. 2.


Ликьорни вина

Чл. 16. (1) Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни процента, но непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 обемни процента, с изключение на някои качествени ликьорни вина, произведени в определени райони, посочени в наредбата по чл. 8, ал. 8.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 8.


Ароматизирани вина

Чл. 17. (1) Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 14,5 обемни процента, непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание, равно или повече от 17,5 обемни процента.

(3) (Отм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.)

(4) Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.

(5) Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздава мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.

(6) Като подслаждащи средства по ал. 5 могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декстроза, фруктоза, сироп от глюкоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти.

(7) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции със или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и не повече от 14,5 обемни процента.

(8) (Нова-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 процента тегловно.


Благородно сладки вина

Чл. 18. (1) Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 на сто добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 грама на литър, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина, произведени в определен район, произведени при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 7.


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100